KBC logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo

Интерлийз

UBB logo UBB logo

Пенсионно осигуряване

UBB logo UBB logo

Асет мениджмънт

UBB logo UBB logo

Застрахователен брокер

UBB logo UBB logo

Факторинг

arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Инвестиции

Инвестиции и статистика

С помощта на ОББ Пенсионно осигуряване можете да се чувствате спокойни, че грижата за финансовото ви бъдеще е в сигурни ръце. Ние се отнасяме отговорно към управлението на вашите средства, като спазваме изискванията на закона и вътрешните ни политики, и избягваме конфликтите на интереси.

Грижим се за това инвестициите ни да постигат доходност в дългосрочен план при минимален риск. Защото нашата цел е вашата финансова сигурност, която да ви осигури по-добър живот.

КВС Груп е сред лидерите в управлението на активи в Европа и Азия. В България ОББ Пенсионно осигуряване утвърждава най-добрите постижения от световния опит, като разчита на прозрачността на компанията и изключителния професионализъм на своите инвестиционни консултанти.

В ОББ Пенсионно осигуряване работи екип от мениджъри с богат опит в инвестициите на различни класове активи и портфейли. Управлението на активите на пенсионните фондове на ОББ Пенсионно осигуряване се осъществява на базата на инвестиционна политика, която се разработва съвместно с консултанти от КВС Груп, приема се от регионалния комитет по управление на активите на КВС Груп и се утвърждава от Управителния съвет на Дружеството.

Банка попечител Уникредит Булбанк
Инвестиционни посредници

Първа финансова брокерска къща АД
Cowen Execution Services Limited

Инвестиционна политика

Основна цел на нашата инвестиционна политика e в дългосрочен план да бъде увеличен размерът на средствата на осигурените в пенсионните фондове, управлявани от Дружеството. Реализираната доходност следва да е над равнището на инфлацията, за да се запази покупателната способност на спестяванията ви след години. Търсим разумния баланс между риск и доходност.

Как се инвестират вашите средства?

Натрупаните средства се инвестират съгласно изискванията и ограниченията, наложени от Кодекса за социално осигуряване, подзаконовите нормативни актове и инвестиционната политика на ОББ Пенсионно осигуряване. В рамките на инвестиционния процес ОББ Пенсионно осигуряване оценява и управлява съвкупност от рискове, свързани с управлението на активите. Примери за такива рискове са: кредитният, пазарният (включващ лихвен риск, валутен риск, риск свързан с инвестициите в акции, риск свързан с кредитния спред и риск свързан с инвестициите в недвижими имоти), ликвидният, оперативният риск и други. Като се основава на опита на КВС Груп и политиката й по отношение управлението на инвестиционните рискове, ОББ Пенсионно осигуряване въвежда допълнителни количествени и качествени ограничения, които осигуряват по-ефективна защита на вашите интереси. С това се гарантира прозрачност на инвестиционния процес, пълен мониторинг на рисковете и своевременна реакция при неблагоприятни пазарни тенденции.

С цел намаляване на рисковете, компанията оптимално разпределя своите инвестиции между различни финансови инструменти и пазари. Повече за диверсификацията на управляваните активи по фондове можете да намерите в страница „Структура на инвестиционния портфейл“.

С конкретните параметри на инвестиционна политика на фондовете на ОББ можете да се запознаете по-долу.

Разпределена доходност

Доходност и риск на ФДПО, управлявани от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за период от 5 години (2017-2021)

Пенсионен фонд
Показател
Година
2017
2018
2019
2020
2021
Средно-геометрична доходност за периода
Доброволен ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
7,82%
1,77%
4,63   

-5,00%
3,44%

7,57%
2,30%
3,47
2,06%
5,99%
0,42   

7,06%
3,36%    
2,24   

3,78%
Универсален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
6,55%
1,73%
4,00   

-5,17%
3,10%

7,35%
2,32%
3,34
1,14%
5,77%
0,28   
6,56%
3,57%
1,97   
3,17%
Професионален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
6,83%
1,74%
4,13   

-5,15%
3,07%

7,34%
2,31%
3,35
1,22%
5,91%
0,28   
6,97%
3,64%
2,05   
3,32%

 

Забележки:

1 Номиналната доходност за 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 г. е изчислена на основата на изменението на стойността на един дял за съответната година, съгласно методика на Комисията за финансов надзор (КФН).

2 Инвестиционният риск е изчислен с показателя стандартно отклонение на доходността, съгласно методика на КФН.

3 Стойности на Коефициента на Шарп се оповестяват само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност за съответната година. Коефициентът е изчислен, съгласно методика на КФН.

Посочената доходност няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност. За професионалния и доброволния пенсионни фондове дружеството не гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

С измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност през периода, за който се оповестяват резултатите, можете да се запознаете от инвестиционните политики на съответните фондове.

Формули за изчисляване на доходност

Обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск

Използвана методика за изчисляване на постигнатата доходност (номинална и реална) и на равнището на инвестиционния риск

До 01.07.2004 г. (датата на въвеждане на счетовoдните дялове) доходността на управляваните от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД пенсионни фондове за едногодишен период се изчислява съгласно Указание #3 на ДАОН от 21.02.2001г.

Доходност и риск на ФДПО, управлявани от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за период от 5 години (2016-2020)

Пенсионен фонд
Показател
Година
2016
2017
2018
2019
2020
Средно-геометрична доходност за периода
Доброволен ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
5,86 %
3,76 %
1,64
7,82 %
1,77 %
4,63
-5,00 %
3,44 %
7,57 %
2,30 %
3,47
2,06 %
5,99 %
0,42
3,55 %
Универсален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
4,31 %
3,97 %
1,17
6,55 %
1,73 %
4,00
-5,17 %
3,10 %
7,35 %
2,32 %
3,34
1,14 %
5,77 %
0,28
2,73 %
Професионален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
4,83 %
3,84 %
1,34
7,82 %
1,77 %
4,63
-5,15 %
3,07 %
7,34 %
2,31 %
3,35
1,22 %
5,91 %
0,28
2,91 %

Забележки:
1 Номиналната доходност за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г. е изчислена на основата на изменението на стойността на един дял за съответната година, съгласно методика на Комисията за финансов надзор (КФН).
2 Инвестиционния риск е изчислен с показателя стандартно отклонение на доходността, съгласно методика на КФН.
3 Стойности на Коефицента на Шарп се оповестява само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност на съответната година. Коефицентът е изчислен, съгласно методика на КФН.

Посочената доходност няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност. За професионалния и доброволния пенсионни фондове дружеството не гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

С измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност през периода, за който се оповестяват резултатите, можете да се запознаете от инвестиционните политики на съответните фондове.

До 01.07.2004 г. (датата на въвеждане на счетовoдните дялове) доходността на управляваните от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД пенсионни фондове за едногодишен период се изчислява съгласно Указание #3 на ДАОН от 21.02.2001г.

Доходност и риск на ФДПО, управлявани от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за период от 5 години (2015-2019)

Пенсионен фонд
Показател
Година
2015
2016
2017
2018
2019
Средно-геометрична доходност за периода
Доброволен ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
1,84 %
4,08 %
0,48
5,86 %
3,76 %
1,64
7,82 %
1,77 %
4,63
-5,00 %
 3,44 %
 
7,57 %
2,30 %
3,47
3,50 %
Универсален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
0,20 %
4,43 %
0,07
4,31 %
3,97 %
1,17

6,55 %
1,73 %
4,00

-5,17 %
3,10 %

 

7,35 %
2,32 %
3,34
2,54 %
Професионален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
0,36 %
4,39 %
0,11
4,83 %
3,84 %
1,34
6,83 %
1,74 %
4,13
-5,15 %
3,07 %
 
7,34 %
2,31 %
3,35
2,73 %

 

Забележки:
1 Номиналната доходност за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г. е изчислена на основата на изменението на стойността на един дял за съответната година, съгласно методика на Комисията за финансов надзор (КФН).
2 Инвестиционния риск е изчислен с показателя стандартно отклонение на доходността, съгласно методика на КФН.
3 Стойности на Коефицента на Шарп се оповестява само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност на съответната година. Коефицентът е изчислен, съгласно методика на КФН.

Посочената доходност няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност. За професионалния и доброволния пенсионни фондове дружеството не гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

С измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност през периода, за който се оповестяват резултатите, можете да се запознаете от инвестиционните политики на съответните фондове.

До 01.07.2004 г. (датата на въвеждане на счетовoдните дялове) доходността на управляваните от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД пенсионни фондове за едногодишен период се изчислява съгласно Указание #3 на ДАОН от 21.02.2001г.

Доходност и риск на ФДПО, управлявани от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за период от 5 години (2014-2018)

Пенсионен фонд
Показател
Година
2014
2015
2016
2017
2018
Средно-геометрична доходност за периода
Доброволен ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
7,69 %
2,70 %
2,81
1,84 %
4,08 %
0,48
5,86 %
3,76 %
1,64
7,82 %
1,77 %
4,63
-5,00 %
 3,44 %
 
3,52 %
Универсален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
5,51 %
2,81 %
1,93
0,20 %
4,43 %
0,07
4,31 %
3,97 %
1,17
6,55 %
1,73 %
4,00
-5,17 %
 3,10 %
 
2,19 %
Професионален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
6,66 %
2,63 %
2,49
0,36 %
4,39 %
0,11
4,83 %
3,84 %
1,34
6,83 %
1,74 %
4,13
-5,15 %
 3,07 %
 
2,60 %

Забележки:
1 Номиналната доходност за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. е изчислена на основата на изменението на стойността на един дял за съответната година, съгласно методика на Комисията за финансов надзор (КФН).
2 Инвестиционния риск е изчислен с показателя стандартно отклонение на доходността, съгласно методика на КФН.
3 Стойности на Коефицента на Шарп се оповестява само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност на съответната година. Коефицентът е изчислен, съгласно методика на КФН.

Посочената доходност няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност. За професионалния и доброволния пенсионни фондове дружеството не гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

С измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност през периода, за който се оповестяват резултатите, можете да се запознаете от инвестиционните политики на съответните фондове.

До 01.07.2004 г. (датата на въвеждане на счетовoдните дялове) доходността на управляваните от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД пенсионни фондове за едногодишен период се изчислява съгласно Указание #3 на ДАОН от 21.02.2001г.

Доходност и риск на ФДПО, управлявани от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за период от 5 години (2013-2017)

Пенсионен фонд
Показател
Година
2013
2014
2015
2016
2017
Средно-геометрична доходност за периода
Доброволен ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
5,86 %
3,76 %
1,64
7,82 %
1,77 %
4,63
-5,00 %
3,44 %
7,57 %
2,30 %
3,47
2,06 %
5,99 %
0,42
3,55 %
Универсален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
4,31 %
3,97 %
1,17
6,55 %
1,73 %
4,00
-5,17 %
3,10 %
7,35 %
2,32 %
3,34
1,14 %
5,77 %
0,28
2,73 %
Професионален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
4,83 %
3,84 %
1,34
7,82 %
1,77 %
4,63
-5,15 %
3,07 %
7,34 %
2,31 %
3,35
1,22 %
5,91 %
0,28
2,91 %

Забележки:
1 Номиналната доходност за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г. е изчислена на основата на изменението на стойността на един дял за съответната година, съгласно методика на Комисията за финансов надзор (КФН).
2 Инвестиционния риск е изчислен с показателя стандартно отклонение на доходността, съгласно методика на КФН.
3 Стойности на Коефицента на Шарп се оповестява само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност на съответната година. Коефицентът е изчислен, съгласно методика на КФН.

Посочената доходност няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност. За професионалния и доброволния пенсионни фондове дружеството не гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

С измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност през периода, за който се оповестяват резултатите, можете да се запознаете от инвестиционните политики на съответните фондове.

До 01.07.2004 г. (датата на въвеждане на счетовoдните дялове) доходността на управляваните от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД пенсионни фондове за едногодишен период се изчислява съгласно Указание #3 на ДАОН от 21.02.2001г.

Доходност и риск на ФДПО, управлявани от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за период от 5 години (2012-2016)

Пенсионен фонд
Показател
Година
2012
2013
2014
2015
2016
Средно-геометрична доходност за периода
Доброволен ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
9,45 %
1,57 %
5,86
7,17 %
1,59 %
4,47
7,69 %
2,70 %
2,81
1,84 %
4,08 %
0,48
5,86 %
3,76 %
1,64
6,37 %
Универсален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
7,78 %
1,80 %
4,19
6,50 %
1,76 %
3,64
6,66 %
2,63 %
2,49
0,36 %
4,39 %
0,11
4,83 %
3,84 %
1,34
5,19 %
Професионален ПФ ОББ Доходност1
Инвестиционен риск2
Коефицент на Шарп3
8,20 %
1,74 %
4,59
6,34 %
1,78 %
3,51
5,51 %
2,81 %
1,93
0,20 %
4,43 %
0,07
4,31 %
3,97 %
1,17
4,88 %

 

Забележки:
1 Номиналната доходност за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г. е изчислена на основата на изменението на стойността на един дял за съответната година, съгласно методика на Комисията за финансов надзор (КФН).
2 Инвестиционния риск е изчислен с показателя стандартно отклонение на доходността, съгласно методика на КФН.
3 Стойности на Коефицента на Шарп се оповестява само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност на съответната година. Коефицентът е изчислен, съгласно методика на КФН.

Посочената доходност няма по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се увеличава, но и да намалява. Доходът от инвестиране на средствата се отразява в изменението на стойността на един дял, като дружеството не гарантира постигането на положителна доходност. За професионалния и доброволния пенсионни фондове дружеството не гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

С измененията в основните цели и ограничения на инвестиционната дейност през периода, за който се оповестяват резултатите, можете да се запознаете от инвестиционните политики на съответните фондове.

До 01.07.2004 г. (датата на въвеждане на счетовoдните дялове) доходността на управляваните от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД пенсионни фондове за едногодишен период се изчислява съгласно Указание #3 на ДАОН от 21.02.2001г.

Месечно изменение на стойност на дял

Графика за стойността на един дял на ФДПО, управлявани от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, за периода 2013 - 2021 г.

chart
  • Доброволен пенсионен фонд ОББ
  • Професионален пенсионен фонд ОББ
  • Универсален пенсионен фонд ОББ

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

 

Източник: http://www.fsc.bg/

Структура на инвестиционния портфейл

В тази секция ви представяме информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за всеки управляван фонд по години.

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016


Информация за предходни периоди може да намерите в приложения "Архив"

2009

Архив

2008