EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

product icon

Професионален пенсионен фонд ОББ

В професионален пенсионен фонд се осигурява всеки, който упражнява I-ва или II-ра категория труд. (Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 2013 г.). Това дава право на допълнителна срочна пенсия за ранно пенсиониране. Срочната пенсия се получава до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.

Осигуряване в ППФ

Дефинирани вноски

Вноската в професионален пенсионен фонд е изцяло за сметка на работодателя. Размерът й за 2023 г. е:

 • 12% от осигурителния доход за работещите при условията на I категория труд;
 • 7% от осигурителния доход за работещите при условията на II категория труд.
Капиталов принцип Осигуряването в ППФ е пенсионен модел, основан на капиталов принцип. Това означава лицата да имат своя индивидуална партида, средствата в която се натрупват във времето, инвестират се и носят допълнителен доход.
Наследяване Средствата по индивидуалната осигурителна партида в ППФ са собственост на осигуреното лице и се наследяват. Наследниците по закон на починало осигурено лице могат да получат натрупаните по индивидуалната партида средства под формата на еднократно или разсрочено изплащане.
Защита от принудително изпълнение Натрупаните по индивидуалната партида средства в ППФ не подлежат на принудително изпълнение.

 

Банка попечител на Професионален пенсионен фонд ОББ е Уникредит Булбанк.

 

Стойността на един дял на Професионален пенсионен фонд ОББ, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява на третия работен ден на следващия месец във вестник „Труд”.

Резултати от управлението на средствата

ОББ Пенсионно осигуряване управлява средствата на осигурените в ППФ ОББ лица при спазване на принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. При управление на активите на ППФ се определят две основни цели:

 1. дългосрочна - запазване на покупателната способност и реално нарастване на средствата по индивидуалните партиди на осигурените във фонда лица. Критерият за изпълнение на целта е постигане на доходност за период не по-малък от 10 години, по-висока от равнището на инфлацията изчислена на база на Индекса на потребителските цени, публикуван от НСИ;
 2. средносрочна - постигане на доходност над средната за пазара на допълнително пенсионно осигуряване, изчислена на база на информация, публикувана от Комисията за финансов надзор.

Дружеството се стреми към намаляване на инвестиционния риск на Фонда чрез поддържане на високо ниво на диверсификация на портфейла по групи активи и селекция на инвестиционните инструменти и емитенти за постигане на възможно най-добра очаквана възвръщаемост при минимизиране на риска, свързан с отделни книжа на даден емитент или клас активи.

С инвестиционната политика на ППФ ОББ можете да се запознаете в секция Инвестиции.

Среден размер на прехвърлените средства в ППФ (за III-то тримесечие на 2022 г.)pillar image
4 837,0 лв.

към ППФ ОББ

4 660,1 лв.

средно за всички ППФ

Структура на портфейла на Професионален пенсионен фонд ОББ (към 31.12.2022 г.)
left piechart
 • Облигации на държави, държавни агенции и наднационални институции 56,06%
 • Корпоративни облигации 4,87%
 • Акции и договорни фондове 29,32%
 • Акции на АДСИЦ 2,61%
 • Депозити и парични средства 7,14%
 • Вземания 0,00%
Права на осигурените лица

Права на осигурените лица

menu arrow

Право на избор

Всеки, който упражнява I и II категория труд, има право да участва в един професионален пенсионен фонд. Изборът на професионален фонд става в рамките на три месеца от започване на първата работа. Важно е да знаете, че ако не изберете сами пенсионното дружество, което да управлява средствата ви за професионална срочна пенсия до три месеца след започване на първата ви работа, вие ще бъдете разпределени служебно в един от действащите в страната пенсионни фондове. Важно е да изберете пенсионно дружество, което да управлява отговорно и професионално вашите пари в годините до пенсиониране.

 

Право на промяна на участие в друг професионален фонд

Средствата в индивидуалната партида могат да бъдат прехвърляни в друг пенсионен фонд, ако e изминала 1 година след последното ви прехвърляне (едногодишният срок се прилага както от последната промяна на участие, така и от сключването на първия осигурителен договор или служебното разпределение). Несъгласието с направени промени в Правилника на Фонда (с изключение на случаите на промяна в правилника, произтичаща от изменение в нормативната база, т.е. която не е инициирана от самото пенсионно дружество или при промяна на седалището или адреса на управление на пенсионното дружество) и инвестиционната политика на Фонда също пораждат право на промяна на участие.

 

Право на промяна на участие във фонд „Пенсии” на ДОО

Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО. В този случай осигурителната им вноска във фонд „Пенсии” на ДОО се увеличава с размера на осигурителната вноска за професионалния пенсионен фонд. Правото може да се упражни ако на лицата не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Право на информация

 • Безплатна информация относно натрупаната сума в личната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните от дружеството такси и удръжки;
 • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или по пощата в срок до 31 май всяка година.
Плащания от фонда

Размер на пенсията

menu arrow

 

Размерът на срочната пенсия от Професионален пенсионен фонд ОББ се определя от:

 • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида;
 • размера на таксите и удръжките;
 • доходността на инвестициите;
 • техническата лихва;
 • срока на получаване на пенсия за ранно пенсиониране.

Плащания от ППФ ОББ преди придобиване право на пенсия

menu arrow

Преди придобиване право на пенсия от ППФ ОББ осигурените лица имат право на следните плащания:

 • еднократно изплащане до 50% от натрупаната в партидата сума при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
 • еднократно или разсрочено изплащане на наследниците по закон на осигуреното лице  -  при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството.
Присъединяване и промяна на участие в ППФ

Избор на ППФ

menu arrow

Изборът на пенсионен фонд е личен. Всяко лице, което подлежи на пенсионно осигуряване, има право само да избере в кой фонд да се осигурява. Осигуреното лице подава заявление и договор за участие до пенсионноосигурителното дружество в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване.
Ако лицето не избере сам пенсионното дружество, което да управлява средствата му за срочна професионална пенсия до три месеца след започване на първата му работа, то ще бъде разпределено служебно в един от действащите в страната професионални пенсионни фондове, където ще постъпва неговата задължителна вноска за професионална пенсия.

 

Промяна на участие

menu arrow

Промяна на участие в друг ППФ

Право на прехвърляне в ППФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, възниква след изтичането на 1 година след сключване на осигурителния договор или датата на служебното разпределение.
Основания за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един в друг професионален пенсионен фонд възникват при:

 1. Изтичане на законоустановените срокове, след които лицето може да промени участието си във фонда.
 2. Несъгласие с направените промени в правилника за организацията и дейността на фонда. Промяна в правилника, произтичаща от изменение в нормативната база (т.е. не е инициирана от самото пенсионно дружество) или промяна на седалището или адреса на управление на пенсионното дружество, не е основание за несъгласие и респективно за промяна на фонда (чл. 171, ал. 3 от КСО).
 3. Несъгласие с направени промени в инвестиционната политика на пенсионния фонд.
 4. Преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на отделен фонд.

Новият избор и промяната на участие в допълнителните задължителни пенсионни фондове на ОББ Пенсионно осигуряване може да се направи и чрез електронен процес, при който чрез квалифициран електронен подпис и съдействие от осигурителен посредник на ОББ Пенсионно осигуряване клиентите могат да подпишат необходимите документи - бързо, лесно и сигурно!

Промяна на осигуряване от ППФ във фонд „Пенсии”

Възможна е еднократна промяна на осигуряването от ППФ към фонд „Пенсии“ на ДОО. При промяна на осигуряването от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО осигурителните вноски от 7% и 12% постъпват във фонд „Пенсии”, а не в индивидуална осигурителна партида. Индивидуалният коефициент, използван за изчисляване на пенсиите от ДОО, не се намалява за годините, през които лицето е било осигурявано в ППФ.

Такси и удръжки

Такси и удръжки

menu arrow

За осъществяване на дейността си Професионален пенсионен фонд ОББ събира следните законоустановени такси и удръжки:

 1. Удръжка от вноската - 3,75% от всяка осигурителна вноска.
 2. Инвестиционна такса -  0,75% годишно от нетните активи на ППФ ОББ в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ОББ Пенсионно осигуряване

Информация за таксите и удръжките е на разположение в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд ОББ.

Формуляри

Формуляри за Професионален пенсионен фонд

menu arrow
Ограничаване на отговорност

Представянето на продуктите не е пълно по отношение на всички техни специфики и характеристики. Пълна информация за осигуряването в професионален пенсионен фонд и за видовете плащания се съдържа в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд ОББ.

Контакти

Пишете ни

Споделете вашата обратна връзка или ни попитайте

Обратна връзка

Среща със специалист

Запазете час за среща в удобно за вас време и офис.

Разгледайте други наши предложения

Универсален пенсионен фонд ОББ

В универсален пенсионен фонд постъпват средствата за вашата втора пенсия. Те са част от задължителните осигурителни вноски, които всеки месец по закон се удържат от вашата заплата и се превеждат към Националната агенция за приходите (НАП), а оттам – към частните пенсионни фондове. Средствата се натрупват във ваша лична партида, от която по-късно, при изпълнение на условията за пенсиониране, се изплаща и личната ви допълнителна пенсия..

Повече

Доброволен пенсионен фонд ОББ

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд не е задължително, но то е най-сигурният начин да постигнете желания жизнен стандарт след пенсиониране. Всяко лице, навършило 16 г., има право на допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Вноските в доброволния пенсионен фонд се натрупват във ваша лична партида и се инвестират от пенсионното дружество, така че да реализират доходност за годините, когато ще разчитате на тях.

Повече