KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Размер на пенсията от ДПФ

Каква пенсия ще получавам от доброволен пенсионен фонд?

Определи размера на вноската, която възнамеряваш да правиш за своето допълнително пенсионно осигуряване и може да изчислиш размера на пенсията, която ще получаваш след години.

Изчисляване на пенсия от ДПФ

Моята възраст *
Размер на вноската *
Възраст, на която ще се пенсионирам *
Доходност за периода на осигуряване *
Натрупана сума в доброволен пенсионен фонд до момента *
Годишна индексация на вноската *
Период за получаване на пенсия *

* Задължително за попълване поле

Важно уточнение за изчисляването на пенсия от ДПФ

Изчисленията са примерни и не гарантират бъдещи резултати. Те са разработени при следните условия и допускания:

  • Технически лихвен процент, използван за определяне на първоначалния размер на пенсията - 0.92%
  • Стойност на управленска такса в размер на 4.25%

Полученият резултат се намира в зависимост от предоставените данни. Той не може да послужи, пряко или непряко, като юридически, финансов или данъчен съвет и винаги е необходимо да се обсъди с квалифициран професионалист при вземането на финансови решения. Всяка инвестиция носи риск и миналите резултати не са гаранция за настоящо или бъдещо инвестиционно представяне.