EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

АКО ВЕЧЕ РАБОТЯ

Ако вече работите

Ако използвате всички форми на осигуряване, които българската пенсионна система предлага, вие можете да си осигурите добро равнище на доходи в годините след пенсиониране. В зависимост от вашата възраст, законът предоставя различни възможности.

За родените след 31.12.1959 г.

В случай че сте родени след 31.12.1959 г., вашата пенсия, съгласно действащата пенсионна система, се формира от доходи от Държавното обществено осигуряване (ДОО) - фонд „Пенсии” (I стълб на пенсионната система) и от средства от Допълнителното задължително пенсионно осигуряване – това е втора пенсия (II стълб на пенсионната система). Ако тепърва започвате трудовата си кариера, за да бъдете осигурявани в универсален пенсионен фонд, в срок до три месеца от началото на трудовия си стаж вие следва да изберете универсален фонд, в който да се осигурявате. Тъй като средствата за втора пенсия се управляват от предварително избрано от вас пенсионно дружество и нарастването им зависи от професионализма на управление на тези средства, вашият избор на пенсионно дружество е от изключително значение.

Родените след 31 декември 1959 г. могат да избират дали да продължат да се осигуряват за втора пенсия в избран от тях универсален пенсионен фонд (УПФ), управляван от дружество за допълнително пенсионно осигуряване, или да изберат цялата им вноска за пенсиониране да постъпва във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО на Държавното обществено осигуряване.* Промяната от осигуряване в УПФ към осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО*, и обратно може да се прави многократно, но след изтичане на поне 1 година от последната промяна на осигуряването. Окончателният избор трябва да стане в съответствие с посочените по-долу срокове, като изискването е да не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – до 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – до 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – до 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – до 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
  • след 1 януари 2038 г. – до 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1.

За тази възможност можете да научите повече от страницата Универсален фонд.

За родените след 31.12.1959 г. съществува възможност да се осигуряват и в доброволен пенсионен фонд, което дава възможност за получаването на трета пенсия. Научете повече от страницата за Доброволен фонд.

За родените преди 01.01.1960 г.

Тъй като родените преди 01.01.1960 г. не разполагат с възможност да натрупват средства в универсален пенсионен фонд, участието в доброволен пенсионен фонд е единствената им индивидуална възможност да се включат в пенсионна схема на капиталов принцип. Осигуряването в третия стълб на пенсионната система е доброволно, но то има важна допълваща роля за постигане на добър доход след пенсиониране. То е доброволно, защото участието, размерът и периодичността на вноските зависят изцяло от волята на лицето. За разлика от участието в универсален пенсионен фонд, вие имате свободата да изберете и повече от един доброволен пенсионен фонд, в който да се осигурявате.

* За военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и следователите