EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

product icon

Доброволен пенсионен фонд ОББ

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд не е задължително, но то е най-сигурният начин да постигнете желания жизнен стандарт след пенсиониране. Всяко лице, навършило 16 г., има право на допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Вноските в доброволния пенсионен фонд се натрупват във ваша лична партида и се инвестират от пенсионното дружество, така че да реализират доходност за годините, когато ще разчитате на тях.

Осигуряване в ДПФ

• Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е гъвкава форма на инвестиране, съобразена с индивидуалните ви потребности Осигуровките могат да бъдат лични, правени от лицето, което се осигурява, от работодател или от трето лице.
• Данъчни облекчения Осигурявайки се допълнително, вие можете да ползвате данъчни облекчения за направените вноски съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
• Гъвкавост на плащанията По всяко време можете да прекратите временно плащанията и след това да ги подновите, без това да ви струва неустойки, глоби и лихви;

Няма изискване за размера и периодичността на вноските. Изцяло от осигуреното лице зависи да прецени дали иска да прави вноски:

- всеки месец;
- на три месеца;
- или да изберете еднократно да внесете цялата сума.

Имате и възможност да изтеглите парите, които сте натрупали до момента от лични вноски във всеки един момент.
• Наследяване Наследниците на починало осигурено лице могат да получат натрупаните по индивидуалната партида средства и под формата на еднократно или разсрочено изплащане.

 

Банка попечител на Доброволен пенсионен фонд ОББ е Уникредит Булбанк.

 

Стойността на един дял на Доброволен пенсионен фонд ОББ, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява на третия работен ден на следващия месец във вестник „Труд”.

Резултати от управлението на средствата

Средствата на Доброволен пенсионен фонд ОББ се инвестират с грижата на добър търговец и при спазване на принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. При определянето на целите „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД отчита средната възраст на осигурените лица и рисковия им толеранс, както и текущите и бъдещи ликвидни нужди на фонда.

При управление на активите на Доброволен пенсионен фонд ОББ се определят две основни цели:

 1. дългосрочна - запазване на покупателната способност и реално нарастване на средствата по индивидуалните партиди на осигурените във фонда лица. Критерият за изпълнение на целта е постигане на доходност за период не по-малък от 10 години, по-висока от равнището на инфлацията, изчислена на база на Индекса на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт;
 2. средносрочна - постигане на доходност над средната за пазара на допълнително пенсионно осигуряване, изчислена на база на информация, публикувана от КФН.

Дружеството се стреми към намаляване на инвестиционния риск на Фонда чрез поддържане на високо ниво на диверсификация на портфейла по групи активи и селекция на инвестиционните инструменти и емитенти за постигане на възможно най-добра очаквана възвръщаемост при минимизиране на риска, свързан с отделни книжа на даден емитент или клас активи.

Дружеството се стреми ежедневно да поддържа достатъчно ликвидни средства, с които да посрещне изходящи парични потоци, свързани с инвестиционната дейност на Фонда, както и всички предстоящи плащания към осигурени лица/ пенсионери.

Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в ДПФ (към 30.09.2022 г.)pillar image
3 828,2 лв.

за ДПФ ОББ

1 917,7 лв.

средно за всички ДПФ

Структура на портфейла на Доброволен пенсионен фонд ОББ към 31.12.2022 г.
left piechart
 • Облигации на държави, държавни агенции и наднационални институции 55,04%
 • Корпоративни облигации 3,82%
 • Акции и договорни фондове 32,56%
 • Акции на АДСИЦ 2,70%
 • Депозити и парични средства 5,88%
 • Вземания 0,00%
Права на осигурените лица

Осигурените в Доброволен пенсионен фонд ОББ имат право на:

 • Безплатна информация относно натрупаната сума в индивидуалната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните такси и удръжки от дружеството.
 • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или по пощата в срок до 31 май всяка година.
 • В случай на смърт на осигуреното лице - право на информация за състоянието на партидата имат наследниците, посочени в договора, или наследниците по закон (когато в договора няма посочени конкретни наследници).
 • Натрупаните суми по индивидуалната партида или част от тях може да се прехвърлят от един доброволен пенсионен фонд в друг, но не повече от веднъж в рамките на една календарна година.
 • Възможност за изтегляне на натрупаните средства в партидата от лични вноски във всеки един момент.
 • Възможност за временно прекратяване на плащанията и възобновяването им по всяко време от страна на осигурителя, като не се дължат неустойки или удръжки.
 • По всяко време възможност за промяна на специфичните условия на договора – размер на вноската, наследници, периодичност на плащането.
 • Право на осигуряване в повече от един доброволен пенсионен фонд.
 • Ползване на данъчни облекчения за направените лични вноски.

Данъчни облекчения и други специфични права в зависимост от вида на осигуряване

menu arrow
Осигуряване с лични вноски
 • При допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски лицата ползват данъчно облекчение в размер до 10% от годишната данъчна основа.
 • При обратно получаване на суми, формирани от вноски, които са ползвали данъчно облекчение, същите се облагат с 10% окончателен данък, ако тегленето се извършва преди придобиване право на пенсия.
 • Не се облагат с данък при обратно получаване сумите от вноски, за които данъчно облекчение не е ползвано.
 • При плащане на наследници получените суми се облагат с данък върху наследствата в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
 • Реализираният доход от инвестиране на активите на пенсионния фонд, разпределян по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облага с данък при изплащане, независимо дали осигуреното лице е придобило право на пенсия или не.
 
Осигуряване от работодател
 • Вноски от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се признават за разход за дейността, при условие че към момента на тяхното превеждане работодателят не дължи данъчни плащания и плащания към държавното обществено осигуряване. Вноски от работодател, надвишаващи 60 лв., се признават за разход, като сумата над 60 лв. съгласно ЗКПО се облага с 10% данък.

 

Други права

 • Вноската може да се превежда в избрания пенсионен фонд от работодателя.
 • При поискване осигурителите имат право на информация за общия размер на преведените от тях осигурителни вноски и встъпителни такси в полза на всички осигурени от тях лица.
 • Възможност за изтегляне на натрупаните средства от вноски на работодателя. Те могат да бъдат изтеглени единствено при пенсиониране или до 5 години преди това.
 • Осигуреното лице може да прехвърли натрупаните суми от работодател при спазване на ограниченията в договора, подписан между пенсионното дружество и работодателя. Ограниченията не се прилагат, ако договорът между работодателя и пенсионното дружество е прекратен или ако е прекратен договорът на осигуреното лице с работодателя. При липса на ограничения в договора между пенсионното дружество и работодателя осигуреното лице има право да прехвърли средствата си от работодателски вноски, натрупани по индивидуалната му партида, или част от тях, от един доброволен пенсионен фонд в друг, но не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

Осигуряване в полза на трето лице
 • Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) осигурителят не ползва данъчно облекчение за направените от него вноски. При обратно получаване на внесените суми осигуреното лице не дължи данък, както след придобиване право на лична пенсия за старост, така и за обратно получаване на средства преди придобиване на това право.

Други права

 • При поискване осигурителят има право на информация за общия размер на платените от него осигурителни вноски и встъпителна такса в полза на осигурения.
 • Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната партида или част от тях от един доброволен пенсионен фонд в друг, ако в договора осигурителят не е ограничил правото му на прехвърляне.
 • Осигуреният може да упражнява правото си на прехвърляне не повече от веднъж в рамките на една календарна година.
 • При придобиване право на пенсия осигуреното лице има право на лична срочна пенсия за старост, лична пенсия за инвалидност, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства.
 • При придобиване право на пенсия осигуреното лице има право да избере вида на плащането – пенсия, еднократно или разсрочено плащане.
 • Осигуреното лице има право да тегли натрупаните по партидата средства преди придобиване право на пенсия, ако в договора осигурителят не е ограничил правото му на теглене.
 • Осигуреното лице има право да определи лицата с право на наследяване на натрупаните средства в случай на смърт на осигуреното лице.
 • При смърт на осигурения/ пенсионера право на наследствена пенсия, на еднократно или разсрочено плащане имат лицата, посочени в договора. Ако в договора няма посочени лица, средствата се наследяват от наследниците по закон.
 • Осигурителят има право да спре вноските, както и да ги възобнови по всяко време, като не дължи неустойки или удръжки.
 • Осигурителят има право да променя условията на договора само със съгласието на осигуреното лице.
 • Осигурителят има право да посочи ограничения, свързани с правото на теглене и/ или правото на прехвърляне на средствата от осигуреното лице.

 

Плащания от фонда
 • Средствата, натрупани от лични вноски на лицето, или част от тях могат да се получават обратно по всяко време.
 • Сумата, натрупана от вноски на работодателя, може да бъде изтеглена единствено при пенсиониране или до 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране от съответното лице. Работодателят не може да я изтегли обратно.
 • При доброволно пенсионно осигуряване в полза на трето лице осигуреният може да тегли средства и преди да придобие право на пенсия, ако осигурителят не е ограничил в договора неговите права за обратно получаване на средства.

Пенсионни плащания

menu arrow

След придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст лицата, осигурявани в доброволния пенсионен фонд, могат да получат обратно средствата, натрупани от лични, работодателски вноски или от вноски от друг осигурител, или част от тях под формата на:

 • лична пенсия за старост (равни месечни плащания за определен от лицето срок);

Лична срочна пенсия за старост се отпуска само ако месечният й размер е не по-малък от 15% от размера на минималната месечна работна заплата за страната към датата на отпускане на пенсията. Ако изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък, то натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено.

 • разсрочено (на части) съгласно план за разсрочено изплащане;
 • еднократно;
 • лична пенсия за инвалидност.

Личната пенсия за инвалидност е ежемесечно платима сума при трайно загубена работоспособност 50% и над 50%. Тя се отпуска, само ако месечният й размер е не по-малък от 15% от размера на минималната работна заплата за страната към датата на отпускане на пенсията. Ако изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък, то натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено.

Лице с отпусната пенсия има право да промени срока за получаване на пенсията, но не по-често от веднъж в календарната година.

Други плащания

 • При смърт на осигурения (пенсионера) право на наследствена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата имат лицата, посочени в осигурителния договор, в пропорции, посочени в договора;

Наследствената пенсия се отпуска само, ако месечният й размер е не по-малък от 15% от размера на минималната работна заплата за страната към датата на отпускане на пенсията. Ако изчисленият месечен размер на пенсията е по-малък, то натрупаните средства се изплащат наведнъж или разсрочено.

 • Ако в осигурителния договор няма посочени конкретни ползващи лица, право да получат средствата имат наследниците по закон.

Натрупаните суми в индивидуалната партида в доброволния пенсионен фонд не подлежат на принудително изпълнение.

Пенсии и други плащания

menu arrow

Лицата, осигурявани в Доброволен пенсионен фонд ОББ, имат право на пенсия, както и на еднократно или разсрочено изплащане на средствата.
Средствата, натрупани от лични вноски или от трето лице, могат да се изтеглят по всяко време. Изключение прави сумата, натрупана от вноски на
работодателя - тя може да бъде изтеглена единствено при пенсиониране или до 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от съответното лице.

Лицата, осигурявани в Доброволен пенсионен фонд ОББ с лични вноски, с вноски от работодател имат право на пенсия, еднократно или разсрочено
изплащане на средствата при:

 • Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване;
 • До 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от съответното лице;
 • При трайна загуба на работоспособност 50% и над 50%.

Размер на пенсията

menu arrow

За размера на бъдещата пенсия голямо значение имат размерът и периодичността на направените вноски, доходността от управлението на средствата, периодът на осигуряване и удръжките от страна на пенсионното дружество.

 

Специално създадени пенсионни калкулатори ви помагат:

Сами да пресметнете размера на пенсията, която можете да получавате от доброволен пенсионен фонд.

Да изчислите размера на осигурителната вноска, която трябва да правите в доброволен пенсионен фонд, за да получавате желаната пенсия.

Да изчислите размера на данъка върху доходите, който спестявате на годишна база, в случай че се осигурявате в доброволен пенсионен фонд или правите вноски за застраховка „Живот”.

Присъединяване и промяна на участие в ДПФ

Нов избор ДПФ

menu arrow

Ако искате да се осигурявате в Доброволен пенсионен фонд ОББ, е необходимо да сключите „Индивидуален договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване”. Това може да стане по най-удобния за вас начин, като:

 • посетите някой от офисите на ОББ Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълните и подадете всички необходими за това документи;
 • наш осигурителен посредник може да ви посети в удобно за вас време и място, за да сключите договор. За това е необходимо да се свържете с нас на безплатен телефон 0800 11 464;
 • попълните и изпратите подписани с ваш електронен подпис документи на имейл адрес: clients@ubb-pensions.com.

Промяна на участие в ДПФ

menu arrow

Можете да промените своя фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като предприемете една от изброените по-долу стъпки:

 • посетите някой от офисите на ОББ Пенсионно осигуряване в страната, където на място да попълните и подадете всички необходими за това документи;
 • свържете сe с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да ви организираме среща с наш осигурителен посредник, който да дойде при вас в удобно време и на предпочитано от вас място;
 • попълните и изпратите подписани с ваш електронен подпис документи на имейл адрес: clients@ubb-pensions.com. За да се възползвате от последната възможност, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Промяна на участие по електронен път

Ето стъпките, в случай че разполагате с електронен подпис:

 1. Запознайте се с основната информация за осигурени лица за избрания от вас фонд на ОББ Пенсионно осигуряване:
  • Основна информация за осигурените лица в Доброволен пенсионен фонд ОББ
 2. Изтеглете и разпечатайте образците на „Заявление за промяна на участие" и „Осигурителен договор" за Доброволен пенсионен фонд ОББ:
 3. Попълнете на ръка вашите данни върху заявлението, следвайки указанията за попълване, отпечатани на последната страница на заявлението, и се подпишете на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.

 4. Попълнете на ръка вашите данни и върху осигурителния договор, като се подпишете на указаното място за поставяне на подпис на осигуреното лице.

 5. Сканирайте като отделни файлове така попълнените и подписани заявление и осигурителен договор.

 6. Подпишете с квалифицирания си електронен подпис сканираните файлове и ги изпратете на имейл: clients@ubb-pensions.com.

До края на съответния работен ден (а ако заявлението е изпратено след 17:00 ч. или денят е почивен – до края на първия работен ден, следващ деня на изпращане) ще получите от нас електронно копие от заявлението и от осигурителния договор, което съдържа входящ номер и е подписано с електронния подпис на ОББ Пенсионно осигуряване. В случай че попълнените в заявлението и договора данни се разминават с данните от електронния ви подпис, заявлението няма да бъде прието.

 

Важно:

В случай че данните ви в информационната система на пенсионния фонд, в който се осигурявате, не са актуални – например, поради промяна в имена, необходимо е да приложите към заявлението сканирани копия от официалните документи, удостоверяващи промяната (например удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение за развод и др.).

Такси и удръжки

За извършване на дейността по допълнително доброволно пенсионно осигуряване ОББ Пенсионно осигуряване събира такси и удръжки съгласно утвърдения от Комисията за финансов надзор правилник (виж раздел Документи).

Вид и размер на такси и удръжки при ДПФ ОББ

menu arrow
Вид такса и максимално допустим размер по закон
Размер на таксата при Доброволен пенсионен фонд ОББ
Встъпителна (еднократна) такса

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски и в полза на трето лице:

 • 10 лв. – за всяко индивидуално осигурено лице;

Дружеството не събира встъпителна такса при откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд ОББ за лица, които са осигурени в Универсален пенсионен фонд ОББ и/или Професионален пенсионен фонд ОББ.


Встъпителна такса не се събира за лица, които имат средства по партидата си по вече съществуващ индивидуален договор или договор с работодател.


Таксата не се събира и за лица, които се прехвърлят от друг Доброволен пенсионен фонд и сключват договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;


Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски и в полза на трето лице:

 • 8 лв. - за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ до 150 лица, включително;
 • 5 лв. - за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ от 151 до 300 лица, включително.
 • 2 лв. - за всеки осигурен по договор с работодател, осигуряващ над 300 лица.

Дружеството не събира встъпителна такса при откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд за лица, които са осигурени в Универсален пенсионен фонд ОББ и/или Професионален пенсионен фонд ОББ.

Встъпителна такса не се събира за лица, които имат средства по партидата си по вече съществуващ индивидуален договор или договор с работодател.

Таксата не се събира при прехвърляне на средства в индивидуална осигурителна партида на съпруг или съпруга, на роднини по права линия от първа или втора степен в Доброволния пенсионен фонд ОББ.

Таксата не се събира при откриване на индивидуална партида в Доброволния пенсионен фонд ОББ в случаите на прехвърляне на средства от друг доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Встъпителна такса не се събира и при откриване на индивидуална осигурителна партида на лица, които сключват осигурителен договор със задължение да правят вноски в Доброволния пенсионен фонд ОББ, и едновременно с това подават заявление за прехвърляне на средствата си от доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Удръжка от всяка вноска

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски и в полза на трето лице:


 • 4,25% - по индивидуален договор с вноска до 40 лв.;
 • 4,00% - по индивидуален договор с вноска от 40,01 до 100 лв.;
 • 3,75% - по индивидуален договор с вноска от 100,01 до 1 000 лв.;
 • 3,5% - по индивидуален договор с вноска над 1 000 лв.;
 • 3,25% - за всяка индивидуална вноска, независимо от размера й, когато натрупаните в партидата средства са над 10 000 лв.

За договори, при които вноската се извършва еднократно, удръжката от тази еднократна вноска е в размер на:

 • 4%, ако размерът на еднократната вноска е до 1000 лв.;
 • 3,5%, ако размерът на еднократната вноска е от 1000,01 лева до 10 000 лв.;
 • 3,25%, ако размерът на еднократната вноска е над 10 000 лв.

Удръжката от всяка вноска се намалява с 0,50 пункта за месечните вноски след 48-та вноска, като удръжката не може да бъде по-ниска от 3 на сто от месечната вноска.


Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с работодателски вноски:

 • 4,25% - по договор с работодател с месечна вноска до 60 лв. за всеки осигурен;
 • 3,75% - по договор с работодател с месечна вноска над 60 лв. за всеки осигурен;
 • 3,25% - по договор с работодател с месечна вноска над 120 лв. за всеки осигурен;

За договори, при които вноската се извършва еднократно, удръжката от тази еднократна вноска е в размер на:

 • 4%, ако размерът на еднократната вноска е до 1000 лв.;
 • 3,5%, ако размерът на еднократната вноска е от 1000,01 лв. до 10 000 лв.;
 • 3,25 %, ако размерът на еднократната вноска е над 10 000 лв.;
 • 1,5% по договор за доброволно пенсионно осигуряване от работодател, по който броят на осигурените лица е 2 000 или повече.

При осигуряване с месечни вноски от осигурител с месечни постъпления по договор над 10 000 лв. удръжката е 3%.

Инвестиционна такса

10% от реализирания доход от инвестирането на средствата на ДПФ.

Такса за прехвърляне в друг Доброволен пенсионен фонд

няма

Такса при теглене от индивидуалната партида преди придобиване право на пенсия, независимо от размера на сумата

5 лв.

Такса за изплащане на средства при придобиване право на пенсия

няма

Такси за прекратяване, временно преустановяване или възобновяване на вноските

няма

Такси за получаване на информация за партидата

няма

Формуляри

Формуляри за Доброволен пенсионен фонд

menu arrow

482.98 kb / PDF

681.09 kb / PDF

600.67 kb / PDF

207.97 kb / PDF

343.97 kb / PDF

170.01 kb / PDF

203.13 kb / PDF

359.01 kb / PDF

193.68 kb / PDF

359.78 kb / PDF

423.4 kb / PDF

441.85 kb / PDF

449.98 kb / PDF

369.06 kb / PDF

340.41 kb / PDF

335.01 kb / PDF

359.01 kb / PDF

441.85 kb / PDF

119.17 kb / PDF

Ограничаване на отговорност

Представянето на продуктите не е пълно по отношение на всички техни специфики и характеристки. Пълна информация за осигуряването в доброволния пенсионен фонд и за видовете плащания се съдържа в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ.

Контакти

Пишете ни

Споделете вашата обратна връзка или ни попитайте

Обратна връзка

Среща със специалист

Запазете час за среща в удобно за вас време и офис.

Разгледайте други наши предложения

Универсален пенсионен фонд ОББ

В универсален пенсионен фонд постъпват средствата за вашата втора пенсия. Те са част от задължителните осигурителни вноски, които всеки месец по закон се удържат от вашата заплата и се превеждат към Националната агенция за приходите (НАП), а оттам – към частните пенсионни фондове. Средствата се натрупват във ваша лична партида, от която по-късно, при изпълнение на условията за пенсиониране, се изплаща и личната ви допълнителна пенсия..

Повече

Професионален пенсионен фонд ОББ

В професионален пенсионен фонд се осигурява всеки, който упражнява I-ва или II-ра категория труд. (Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 2013 г.). Това дава право на допълнителна срочна пенсия за ранно пенсиониране. Срочната пенсия се получава до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.

Повече