EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Мениджърски екип

Управителен съвет

„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД се представлява заедно от изпълнителните директори Николай Стойков Стойков и Анастас Атанасов Петров.

Николай Стойков
Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Николай Стойков е главен изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД и има дългогодишен опит в управлението на почти всички сегменти от пазара на банкови и небанкови финансови услуги.

Tрудовият му път стартира и минава последователно през Министерство на финансите, Булбанк и Хиосбанк. В периода от 1994 г. до 2001 г. е директор Финансови пазари на ING Bank в България. Ръководи NN Пенсионноосигурително дружество и NN Животозастраховане в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г. След придобиването на бизнеса на NN България от KBC през 2021 г. продължава да ръководи пенсионноосигурителното дружество под новия за компанията бранд – „Пенсионноосигурителна компания ОББ“. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност „Международни икономически отношения“. Кариерата му е съпътствана от множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. През 2006 г. завършва двегодишна програма за висши мениджъри CEDEP към INSEAD, Франция. Николай Стойков е член на управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България.

Анастас Петров
Заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Анастас Петров е заместник-председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. Преди присъединяването на NN Пенсионно осигуряване към KBC Груп в България през 2021 г., Анастас Петров е изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване от септември 2009 г. и търговски директор на NN Животозастраховане от януари 2012 г.

Своята кариера в компанията започва през април 2003 г. като началник на отдел „Управление на инвестициите“ на ING Пенсионно осигуряване.

Анастас Петров има значителен опит във финансовата сфера от работата си в СИБАНК в София, където последователно ръководи управление „Ликвидност“ и отдела за „Корпоративни клиенти“ на финансовата институция. Анастас Петров е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Председател на Комитета по квалификация на кадри в асоциацията. Той е завършил Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Стопанско управление и администрация“. Има степен Бакалавър по „Европейска бизнес администрация“ от University of Lincolnshire and Humberside (ULH) във Великобритания. Притежава и степен Executive Master in Finance, Banking & Real Estate от Американския Университет в България и SDA Bocconi в Италия.

Мая Русева
Началник „Правен и регулативен” отдел на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Мая Русева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2002 г. като юрист на компанията. От 2006 г. тя е началник на отдел „Правен и регулативен“ в NN Животозастраховане и от 2007 г. е член на Съвета на директорите на NN Пенсионно осигуряване.

Професионалната си кариера започва в Агенцията за приватизация, където в периода от 1997 г. до 2002 г. работи като главен експерт в Правна дирекция. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски“. Преминала е специализирано обучение в Аdam Smith Institute London, както и различни обучения по управление на риска в NN Group. През 2012 г. и 2018 г. участва в проекти, свързани с функцията по съответствие, за Natinaonale-Nederlanden Испания и NN Group.

Елица Занчева
Ръководител търговска структура на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Елица Занчева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2007 г. като мениджър отдел „Развитие на бизнеса“. От септември 2009 г. тя е директор направление „Продажби“, а от юли 2015 г. заема позицията ръководител търговска структура на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане.

Своята кариера във финасовата сфера Елица Занчева стартира в Обединена българска банка, а впоследствие продължава в Райфайзен България, където заема позициите мениджър на специализираната мрежа от мобилни банкери на Райфайзенбанк и управител на Райфайзен имоти. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София и има магистърска степен по „Финанси“.

Венета Манова
Мениджър „Финанси и Риск“ на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Венета Манова започва своето професионално развитие през 2007 г. като мениджър, „Оперативен риск“ в ING Insurance България. Преди това тя заема позицията „Вътрешен одитор“ съответно в ING Банк и в Банка Пиреос България.

Венета Манова има завършена магистърска степен по специалностите „Международни икономически отношения“ и „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство в София. През 2010 г. тя получава професионална квалификация за сертифициран вътрешен одитор от Глобалния институт на вътрешните одитори в САЩ (the IIA, USA). Наред с това тя е сертифицирана от същия институт и в областта на Самооценка на рисковете и контролите. В периода май 2015 – юли 2021 г. Венета Манова е Риск мениджър на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане в България. От месец август 2021 г. тя заема позицията Мениджър „Финанси и риск“ в „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

Надзорен съвет

Коста Чолаков
Председател на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Коста Чолаков е избран за председател на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, считано от 09 август 2021 г. Той е председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ДЗИ от 2013 г. Започва кариерата си в застрахователно дружество „Интерамерикан“. През 1999 г. става мениджър „Управление на щети” в „Интерамерикан България“, а в периода от 2001 г. до 2013 г. е изпълнителен директор на „Интерамерикан България – Застрахователно дружество“ и „Интерамерикан България - Животозастраховане“.

През периода 2011-2019 г. е член на Управителния съвет на АБЗ, а понастоящем е член на настоятелството на НАТФИЗ. Получава бакалавърска степен по право през 1996 г. от катедра „Право“ на Факултета по икономика и правни науки към Аристотеловия университет в Солун, Гърция, а през 1997 г. - магистърска степен по право от Queen Mary & Westfield College към Лондонския университет.

Ани Ангелова
Заместник-председател и член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Ани Ангелова е член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, считано от 03.01.2023 г. Тя е член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Член на УС, Изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ на ОББ.

Ани Ангелова е завършила Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, „Стопанско управление и администрация“ в УНСС и има MBA от Rotterdam School of Management в Холандия. Работила е във Фортис Банк, Холандия. През 2013 г. завършва Програма за усъвършенствано управление в IESE, Наварски университет, Барселона.

От юни 2016 г. тя е председател на надзорния съвет на Кей Би Си Инвестмънт Мениджмънт (предишна Райфайзен Асет Мениджмънт България), а от ноември 2022 г. изпълнява позицията изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ в ОББ. Ани Ангелова е част от КВС Банк България (предишно име Райфайзенбанк (България) ЕАД) от 1995 г., като към избирането ѝ на поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет през 2007 г. заема длъжността прокурист с ресор „Канали за дистрибуция“.

Владее английски и ползва френски език.

проф. д-р Григор  Димитров
Член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

проф. д-р Григор Димитров е член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, считано от 09 август 2021 г. Той е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Член е на Академичния съвет.

Има висше техническо и висше икономическо образование. Доктор по икономика. Професор. Проф. д-р Григор Димитров е работил като главен изпълнителен директор и зам.-главен изпълнителен директор на пенсионна компания и на здравноосигурителна компания. Главен директор „Осигурителни отношения“ в Българската стопанска камара. Бил е дългогодишен член на Надзорния съвет на НЗОК. Член на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проф. Григор Димитров има над 70 публикации по проблемите на трудовите отношения, пенсионното и здравно осигуряване. Автор на две монографии и на лекции и учебни материали по проблемите на пенсионното и здравно осигуряване. Член на редколегията на сп. „Проблеми на труда“. Отличен е с приз „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ от фондация „Велислав Гаврийски“.

Попечителски и консултативен съвети

УПФ ОББ ППФ ОББ ДПФ ОББ
Анастас Петров - председател Анастас Петров - председател Анастас Петров - председател
Здравчо Здравчев Здравчо Здравчев  Бойко Димитрачков
Биляна Йосифова Биляна Йосифова  Пенка Тишкова
Веселина Старчева Веселина Старчева  Гергана Рядкова
Лиляна Лъскова Лиляна Лъскова  Анелия Димова
Людмила Антонова Людмила Антонова  Йордан Скорчев
Пирин Атанасов  Пирин Атанасов  Росица Данаилова
Християн Христов Християн Христов  Нели Тинкова
Добри Митрев Добри Митрев  Пламен Грозданов
Мирослав Тончев Мирослав Тончев  Свилен Тодоров
Любомир Левичаров Любомир Левичаров   
Олга Чугунска Олга Чугунска   
Искра Ангелова Искра Ангелова   
Снежана Яначкова Снежана Яначкова   


За връзка с попечителските съвети на УПФ и ППФ и консултативния съвет на ДПФ: 1404 София, бул. България № 49Б, тел. 02 / 960 8444, лице за контакт: Паулина Иванова – секретар.