EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

АКО ВЕЧЕ СЪМ ПЕНСИОНЕР

Ако вече сте пенсионер

Видът на пенсията (срочна или пожизнена) и условията, при които тя се изплаща, зависят от фонда, в който сте осигурен - универсален, професионален и/ или доброволен пенсионен фонд.


Пенсии в зависимост от вида на пенсионния фонд

Осигурените в УПФ

Осигурените в УПФ ОББ лица разполагат с различни варианти за изплащане на средства при достигане на възрастта по член 68, алинея 1 от КСО и при спазване на останалите предвидени в закона условия. За видовете пенсии от УПФ можете да научите повече от страницата Универсален фонд. Пенсията от УПФ е втора пенсия, която се получава в допълнение към пенсията, изплащана от НОИ.

Осигурените в ППФ

Ако се осигурявате в професионален пенсионен фонд вие имате право на срочна пенсия за старост. Тя се получава след като придобиете право на ранно пенсиониране, в зависимост от годините стаж при условията на първа или втора категория труд и навършената възраст. Тази пенсия е срочна, защото се заплаща само докато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След настъпването на този момент лицето започва да получава пожизнена пенсия от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд, ако е осигурявано в такъв фонд.

Лицата, които не отговарят на тези условия, ще могат да се пенсионират от фонд „Пенсии“ на ДОО, като прехвърлят средствата си във фонд „Пенсии“.

Лицата, които не са упражнили правото си на ранно пенсиониране и не са прехвърлили средствата си във фонд „Пенсии“ на ДОО, ако продължат да работят до навършване на възрастта за пенсиониране по чл.68, ал.1 от КСО – ще могат да изтеглят еднократно средствата си от ППФ или да ги прехвърлят в УПФ или ДПФ при пенсиониране.


Осигурените в ДПФ

Всеки осигурен в доброволен пенсионен фонд има право на срочна пенсия за старост, платима след като осигуреното лице придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или до пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране. Формите на изплащане на тези средства могат да бъдат разнообразни и се избират от осигуреното лице.