EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Кои сме ние

 

За КВС Group

Ние сме водеща европейска финансова група с фокус в предоставянето на банкови и застрахователни продукти и услуги на индивидуални клиенти и малки и средни предприятия в основните страни, в които оперираме: Белгия, Чехия, Словакия, Унгария и България. 

Основана през 1998 г. след сливането на две белгийски банки (Kredietbank и CERA Bank) и белгийска застрахователна компания (ABB Insurance), днес КВС Group е работодател на 42 000 служители и основна банка или застраховател на над 13 млн. клиенти.

Стремим се да бъдем много повече от банка и застраховател: основната ни цел като банково-застрахователна група е да помогнем на всички свои клиенти и партньори да реализират мечтите си и да ги защитят. Още повече: искаме да вдъхновяваме и стимулираме тези, които разчитат на нас всеки ден.

Кредитен рейтинг* на KBC Груп: Fitch A; Moody’s Baa1; S&P’s A-

* Източник: www.kbc.com (януари 2024 г.)

 

КВС Group* накратко

 • Операции на развити (Белгия, Чехия) и развиващи се пазари (Словакия, Унгария, България)
 • 13 милиона клиенти
 • 42 000 служители
 • Кредитен рейтинг: Fitch A; Moody’s Baa1; S&P’s A-

* Източник: www.kbc.com (януари 2024 г.)

 

За ОББ Пенсионно осигуряване

Стандартът на живот зависи от умелото управление на личните финанси. Със своите продукти и услуги нашата компания иска да помогне за лесното управление на личните финанси на клиентите и реализирането на важните за тях неща - днес и утре.

Началото на дейността на компанията е през 2001 г., когато в страната бе въведен тристълбовият модел на пенсионно осигуряване. До 2014 г. дружеството оперира под марката на ING, а след това – като част от NN България. От 2021 г. „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД (ОББ Пенсионно осигуряване) е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Компаниите на КВС в нашата страна предлагат пълния спектър от финансови услуги.

ОББ Пенсионно осигуряване управлява три фонда за допълнително пенсионно осигуряване - Универсален пенсионен фонд ОББ, Професионален пенсионен фонд ОББ, и Доброволен пенсионен фонд ОББ, както и два фонда за извършване на плащания – Фонд за разсрочени плащания ОББ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ.

ОББ Пенсионно осигуряване накратко:

 • 23 години традиции на българския пазар;
 • над 441 хил. индивидуални клиенти*;
 • повече от 400 корпоративни клиенти;
 • над 2,372 млрд. лв. нетни активи на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване*.

* Източник: КФН (www.fsc.bg), данни към 30.09.2023 г.

 

Стратегически цели на ОББ Пенсионно осигуряване

Като част от КВС Груп „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД споделя корпоративните ценности, мисията и визията на КВС Груп и работи за изпълнение на следните стратегически цели:

 • да бъде еталон в предлагането на пенсионни продукти и услуги;
 • да се развива в дългосрочна перспектива и да постига устойчив и печеливш растеж;
 • да поставя интересите на своите клиенти в основата на дейността си и да предлага високо качество на услугите;
 • да работи с отговорност към обществото и местната икономика, като се стреми това да намира отражение в ежедневната ѝ дейност.

Тези основни стратегически цели, чрез взаимодействието си, позволяват на ОББ Пенсионно осигуряване да удовлетворява интересите на своите клиенти, акционери, служители и обществото; да защитава и утвърждава това, което е важно за тях, днес и в бъдеще.

 

Социално отговорно поведение

Социално отговорното поведение е основополагащо за устойчивостта на бизнеса ни. За да поддържаме и увеличаваме доверието, е от изключително значение да бъдем социално отговорни, независимо от нивото ни в организацията, както и да правим това всеки ден. Тъй като в основата на нашата корпоративна стратегия е заложена ориентираността ни към клиентите, ние обръщаме специално внимание върху отговорните продажби.

Основните принципи, заложени в нашите ценности ПЕРЛА+, са уважение към нашите клиенти, колеги, обществото и групата на КВС, към която принадлежим, заедно със стремежа ни за отзивчивост и ориентираност към резултата. В основата на отговорното поведение стои почтеността, която включва честност, коректност, прозрачност и опазване на конфиденциалността, съчетани със задълбочено преценяване на риска.

В процеса на управление и вземане на решения, ние се ръководим от принципите за социално отговорно инвестиране -  Environmental, Social, and Governance („ESG”).

 

Капитал

„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД има регистриран капитал от 8 700 000 лв., чийто едноличен собственик е „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от белгийската KBC Груп в България.

 

ЕИК

„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД е вписана в еднния национален административен регистър БУЛСТАТ, воден от Агенция по вписванията. Единният идентификиционен код (ЕИК) на дружеството е 121708719.

 

Лиценз

„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД притежава лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване №6 от 3 октомври 2000 г.

 

Разрешения за осъществяване на дейност на управляваните от нас фондове:

Универсален пенсионен фонд ОББ – Решение №349-УПФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 16.02.2001 г. по ф.д. №1793/2001 г., регистрационен код в НАП №061.

Професионален пенсионен фонд ОББ - Решение №348-ППФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 30.11.2000 г. по ф.д. №14208/2000 г., регистрационен код в НАП №062.

Доброволен пенсионен фонд ОББ - Решение №347-ДПФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 04.12.2000 г. по ф.д. №14263/2000 г.

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ, вписан в регистър БУЛСТАТ с №177529632, по силата на Решение № 748 - ФИПП от 12.10.2021 г. на КФН.

Фонд за разсрочени плащания ОББ, вписан в регистър БУЛСТАТ с №177528577, по силата на Решение № 723 - ФРП от 05.10.2021 г. на КФН.

ОББ Пенсионно осигуряване е вписано в Публичния регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества. За Публичния регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества на Комисията за финансов надзор, натиснете тук.

Осигурителните посредници на ОББ Пенсионно осигуряване са вписани в публичния регистър на осигурителните посредници в България. За Публичния регистър на осигурителните посредници на Комисията за финансов надзор, натиснете тук.

 

Политики и правила

 

Източници: http://www.fsc.bg, ОББ Пенсионно осигуряване

 

Съобщения за изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове на ОББ Пенсионно осигуряване се публикуват във вестник „24 часа" и вестник „Труд".