EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Обслужване

Стойност на дял


Какво са дяловете?


Средствата в партидите се отчитат в лева и в дялове и части от дялове. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Това означава, че активите на фондовете, т.е. закупените акции, облигации, права и други разрешени от закона активи, в които са инвестирани средствата на осигурените лица, подлежат на ежедневна преоценка.

Доходът от инвестирането на средствата се разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица пропорционално на притежавания от тях брой дялове. Доходът се отчита в стойността на един дял. При повишаване стойността на нетните активи се повишава и стойността на един дял, т.е. размерът на средствата, натрупани по индивидуалната партида на всяко осигурено лице, при допускане че броят дялове остава непроменен. При понижаване на стойността на нетните активи, в резултат на ежедневната преоценка, се понижава и стойността на един дял, т.е. размерът на средствата, натрупани по партидите на осигурените лица.


Как се изчислява тяхната стойност?

Размерът на средствата в индивидуалната партида се изчислява като броят на притежаваните дялове се умножи по стойността на един дял за съответния работен ден. Този начин на разпределение на средствата гарантира пропорционално разпределение на доходността сред всички участници във фонда.

Стойността на един дял за работния ден се обявява от пенсионното дружество до 18 часа на същия ден в офисите на дружеството и на интернет страницата му.

Стойността на един дял на пенсионните фондове на ОББ Пенсионно осигуряване, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява на третия работен ден на следващия месец във в-к "Труд".

Покажи дата
*Стойност на дял не се изчислява и обявява на официални празници и в почивни дни.

Фонд

Стойност на дял

graphic УПФ ОББ
graphic -лв.
graphic ППФ ОББ
graphic -лв.
graphic ДПФ ОББ
graphic -лв.
Покажи за период
до
tilt image

За по-добър изглед,
моля завъртете устройството!

 • Универсален пенсионен фонд ОББ
 • Професионален пенсионен фонд ОББ
 • Доброволен пенсионен фонд ОББ

Проверка на пенсионен фонд

За да проверите дали средствата ви за втора пенсия постъпват в Универсален/ Професионален фонд ОББ, е необходимо:

 • да посетите един от офисите на ОББ Пенсионно осигуряване в страната.

Как да разберете кой е вашият пенсионен фонд, в случай че не се осигурявате в ОББ Пенсионно осигуряване?

menu arrow

Можете да научите кой е вашият пенсионен фонд, като предприемете една от изброените по-долу стъпки:

 • подадете Молба към Националната агенция за приходите (НАП) за предоставяне на информация в кой Универсален/ Професионален пенсионен фонд постъпват осигурителните ви вноски.
 • посетите интернет страницата на НАП (www.nap.bg), на която с персонален идентификационен код (ПИК) можете да получите желаната информация.
 • посетите служба „Допълнително задължително пенсионно осигуряване” на НАП, където ще получите информация срещу документ за самоличност. Ако сте разпределен служебно, съответното пенсионно дружество е длъжно да ви информира с уведомително писмо за това непосредствено след разпределението. Служебно разпределени са тези, които не са упражнили правото си на избор на пенсионен фонд в предвидения за това по закон период.

Изплащане на средства

Кога можете да ползвате средствата, натрупани по партидата?

menu arrow

Условията се определят според пенсионния фонд, в който се осигурявате.

 • Средствата в Универсален пенсионен фонд ОББ са предназначени за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост. Условие да придобиете право на допълнителна пенсия е да сте навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, или до една година преди това, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от ДОО. При трайно намалена работоспособност над 89,99%, можете да получите еднократно до 50% от натрупаната в партидата сума.
 • Осигуряването в Професионален пенсионен фонд ОББ дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране. При трайно намалена работоспособност над 89,99%, вие можете да получите еднократно до 50% от натрупаната в партидата сума.
 • Средствата, натрупани по индивидуалната ви партида в Доброволен пенсионен фонд ОББ от ваши лични вноски, можете да изтеглите по всяко време. Следва да имате предвид, че при изплащането на средствата, натрупани по индивидуалната ви партида в ДПФ, може да бъде удържан данък в зависимост от това дали за направените вноски сте ползвали данъчно облекчение. Средствата, натрупани от вноски на работодател, можете да получите само при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно КСО или до 5 години преди това.

 

Как да получите достъп до средствата?

menu arrow
 • Осигурените в Универсален пенсионен фонд ОББ, които са придобили право на допълнителна пенсия от Универсалния пенсионен фонд, упражняват правото си като подават Заявление до Дружеството за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия, съответно – на еднократно или разсрочено плащане. Заявлението се подава в офис на Дружеството. При подаването му се уговарят дата и час, в който осигуреното лице следва да посети офис на дружеството, за да подпише своя пенсионен договор, съответно – договор за разсрочено плащане.
 • Осигурените в Универсален пенсионен фонд ОББ, които имат право да получат изплащане на средства, което не е свързано с придобито право на пенсия, както и техните наследници, подават в компанията „Молба-декларация за изплащане на средства от Универсален/ Професионален пенсионен фонд ОББ“.
 • Осигурените в Професионален пенсионен фонд ОББ, както и техните наследници, подават в компанията „Молба-декларация за изплащане на средства от Универсален/ Професионален пенсионен фонд ОББ“.
 • Осигурените с лични вноски в Доброволен пенсионен фонд ОББ могат да теглят част или цялата сума от осигурителната си партида по всяко време. Можете да определите сами как да получите тези средства: по банков път или с пощенски запис на адрес. За целта е необходимо да попълните „Молба декларация за изплащане на средства от Доброволен пенсионен фонд ОББ“.

 

Къде и как да подадете молба за изплащане?

 • в офис на компанията - лично или от упълномощено лице, чрез нотариално заверено пълномощно;
 • по електронен път на имейл clients@ubb-pensions.bg чрез ваш личен електронен подпис;
 • по пощата на адрес: София 1463, бул. „Витоша” 89Б, ОББ Милениум център, ет. 16 или с куриер, като подписът върху молбата се удостоверява с нотариална заверка.

ОББ Пенсионно осигуряване ви напомня, че изпращането на документи, съдържащи лични данни, по пощата или с куриер, крие рискове. Като администратор на лични данни ОББ Пенсионно осигуряване поема задължението за тяхната защита от момента на постъпването им в компанията.

Образци на молба-декларация за изплащане на средства от пенсионните фондове можете да намерите в страницата на съответния пенсионен фонд, секция "Формуляри".

За повече информация моля да се свържете с нас на безплатния ни телефон 0800 11 464 или да посетите най-близкия офис на ОББ Пенсионно осигуряване в страната.

Достъп до електронно досие

Как можете да получите достъп до своето електронно досие?

menu arrow
 • Чрез Онлайн ОББ Пенсионно осигуряване

  Вие можете да активирате услугата в реално време, като използвате опцията за заявка на електронно досие, разположена в секция Полезни връзки на Онлайн ОББ Пенсионно осигуряване. В случай че нямате регистрация в онлайн приложението, научете как да активирате тази услуга като ни се обадите на телефон 0800 11 464.

 • По имейл с квалифициран електронен подпис

  В този случай трябва да изпратите електронно заявление за достъп до лични данни, подписано с ваш личен електронен подпис на имейл clients@ubb-pensions.bg. След изпращане на заявлението по описания начин вие можете да получите досието на посочен от вас имейл адрес или на хартиен носител в посочен от вас офис на дружеството. 

 • В офис на ОББ Пенсионно осигуряване

  Ако предпочитаният от вас начин е този, е необходимо да подадете заявление за достъп до лични данни в офис на дружеството, откъдето ще получите своето досие на хартиен носител. Заявлението се подава лично от осигуреното лице или от изрично упълномощено лице, като в този случай към заявлението се прилага копие на нотариално завереното пълномощно.

Заявлението може да се свали от тук. Срокът за предоставяне на достъпа до електронното досие е 7 работни дни от датата на постъпване на заявлението в дружеството.

Актуализиране на досието

menu arrow

В случай че ползвате Oнлайн ОББ Пенсионно осигуряване и вече сте заявили достъп до електронното си досие, вие периодично можете да правите справка за всички нови документи, които постъпват в него. Актуализацията на досието се извършва в срок до 45 дни от регистриране на нови документи, които се съдържат в електронното досие на потребителя.

Ако сте предпочели да подадете своето заявление по имейл или в офис на дружеството, вие получавате достъп до съдържащите се в него документи към момента на подаване на Заявлението. За да видите актуализирания вариант на вашето досие, е необходимо да подадете нова заявка, но не повече от веднъж годишно.

Годишно извлечениe

ОББ Пенсионно осигуряване изпраща извлечение от пенсионноосигурителните партиди на осигурените лица веднъж годишно.

До 31 май компанията изпраща извлечение от индивидуалната осигурителна партида на своите клиенти за предходната календарна година. Допълнителни извлечения от партидите могат да се предоставят по всяко време.

Годишното извлечение се изготвя по образец на Комисията за финансов надзор и дава информация за:

 • натрупаните средства и движенията по вашата индивидуална осигурителна партида;
 • стойността на един дял към момента на постъпване на всяка вноска по партидата;

Можете да получите годишното си извлечение:

 • на имейл адрес след писмено предоставено в компанията съгласие за това;
 • по пощата на посочен от вас адрес за кореспонденция

Какво е електронно извлечение от индивидуалната партида и как можете да го получите?

menu arrow

Всяка година за извлеченията от индивидуалните партиди, които осигурените лица получават по пощата, се изразходва значително количество хартия. Ние в ОББ Пенсионно осигуряване бихме искали да използваме отговорно ресурсите на нашата планета. Вие можете да заявите желанието си да получавате извлечение от осигурителната си партида по имейл. Електронното извлечение от партидата се изпраща на избран от вас електронен адрес и е напълно идентично с това, което получавате по пощата. Извлечението по имейл се подписва с електронен подпис и подобно на извлечението на хартия представлява официален документ.

За да получите по електронен път годишното извлечение от предходната година, което ще бъде изпратено до 31 май на настоящата, е необходимо да заявите желанието си за това по предпочитания от вас начин:

 • като посетите офис на ОББ Пенсионно осигуряване и подпишете заявление;
 • като подадете заявление чрез осигурителен посредник;
 • като изтеглите образец на Декларация за промяна на лични данни, попълните я и ни я изпратите подписана с ваш личен електронен подпис на имейл адрес: clients@ubb-pensions.bg.

В случай че имате въпроси по извлечението от вашата осигурителна партида или по подаването на заявление за получаване на електронно извлечение, свържете се с Центъра за контакт с клиенти на ОББ Пенсионно осигуряване на безплатен телефон 0800 11 464 или ни пишете на адрес: clients@ubb-pensions.bg.

Как да изискате допълнителна информация за вашата индивидуална партида?

menu arrow

Допълнителна информация за състоянието и движенията по вашата индивидуална партида можете да получите:

 • в офис на ОББ Пенсионно осигуряване;
 • чрез приложението ОББ Онлайн Пенсионно осигуряване. В случай че нямате регистрация в това приложение, научете как да активирате тази услуга, като ни се обадите на телефон 0800 11 464.

Какво съдържа извлечението от вашата партида?

menu arrow

За да ви помогнем да се ориентирате по-лесно в информацията, която предоставя вашето извлечение, разработихме схема на извлечение от една примерна осигурителна партида. Схемата съдържа разяснения за това какво означават данните във всяка колона на извлечението. Виж схемата тук.

Какво представляват сумите с отрицателен знак във вашето извлечение?

menu arrow

Сумите с отрицателен знак представляват намаления на средствата по индивидуалната ви партида в резултат на корекции, извършени от Националната агенция за приходите (НАП). НАП извършва корекции, когато:

 • Вноски за един и същ осигурителен период са преведени два пъти от НАП към съответния пенсионен фонд;
 • Работодател коригира вноски за осигурени лица при извършвани проверки от данъчната администрация и констатирани несъответствия с изискванията на осигурителното законодателство;
 • Работодател коригира вноски за осигурени лица по своя инициатива.

Корекции от НАП са възможни и по други причини. За повече информация относно корекциите по индивидуалната ви партида можете да се обърнете към съответната териториална дирекция на НАП или към нас. Ние ще ви съдействаме, като препратим искането ви за допълнителна информация към НАП и ви информираме за получения отговор.

Промени по договор

Какво можете да промените в договор ДПФ?

menu arrow

При желание, можете да промените по всяко време посочените по-долу параметри от вашия договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване:

 • размер на вноската;
 • честота на плащане на вноската;
 • лицата, посочени като наследници по договора.

Как можете да промените договор ДПФ?

menu arrow

Анекс за изменение по договора за допълнително доброволно пенсионно осигуряване можете да сключите, като:

 • се свържете с вашия осигурителен посредник;
 • посетите офис на ОББ Пенсионно осигуряване;
 • заявите искане за среща с наш представител на безплатен телефон 0800 11 464 на Центъра ни за контакт с клиенти.

Промените влизат в сила след сключване на анекс към основния ви договор.
„Анекс към договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване” можете да намерите в секция Документи на страницата на Доброволен пенсионен фонд.

За повече информация моля да се свържете с нас на безплатния ни телефон 0800 11 464 или да посетите най-близкия офис на ОББ Пенсионно осигуряване в страната.

Подаване на оплакване

Вашето мнение е важно за нас! Всяко споделено впечатление е ценна обратна връзка за нас и бихме желали да ви насърчим да споделяте с нас мнението си за продуктите ни и за нивото на обслужването, което получавате.

Правила за обработване на оплаквания на "Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД 

За оплакване се приема всеки ваш писмен или устен коментар, който съдържа недоволство, възникнало във връзка с отношенията ви с ОББ Пенсионно осигуряване. Отговор от компанията ще бъде изпратен по избран от вас начин в срок до 5 работни дни от датата на регистрация на оплакването. В случаите, в които трябва да се събере допълнителна информация срокът за отговор може да бъде удължен до 30 дни, като за това ще бъдете изрично уведомени по телефон или имейл. В случай, че оплакването е основателно, ОББ Пенсионно осигуряване може да предложи подходящо решение.

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да сигнализират попечителския съвет за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество. Попечителският съвет е длъжен да отговори писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.

В случай на несъгласие с изразено становище от ОББ Пенсионно осигуряване в отговор на подадено от вас оплакване, можете да се обърнете към Комисията за финансов надзор или към други компетентни органи.

Анонимни оплаквания не се разглеждат. Необходимо е да бъдат посочени координати за обратна връзка с вас.

Можете да подадете оплакване по следните начини:

menu arrow
 • лично - в офисите на ОББ Пенсионно осигуряване;
 • на безплатен телефон 0800 11 464 в Центъра за контакт с клиенти на ОББ Пенсионно осигуряване;
 • онлайн посредством формата Свържи се с нас;
 • на имейл - clients@ubb-pensions.bg;
 • по пощата на адрес: София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б, ОББ Милениум център, ет. 16;
 • писмено чрез Комисията за финансов надзор на адрес: ул. „Будапеща” №16, 1000 София.

Актуализация и защита на лични данни

Искаме винаги да сте информирани и да получавате актуална информация за състоянието на осигурителната си партида.

Едно от важните условия за това е да разполагаме с ваш актуален адрес за кореспонденция.

В качеството си на администратор на лични данни, ОББ Пенсионно осигуряване се стреми да осигури адекватно ниво на защита на предоставените от вас данни, и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.

Как да актуализирате личните си данни?

menu arrow

Вие можете да актуализирате личните си данни (име, адрес, лична карта и други), като попълните писмено "Декларация за промяна в личните данни" и го подадете:

 • в офисите на дружеството — лично или чрез упълномощено лице, притежаващо нотариално заверено пълномощно;
 • по електронен път на имейл: clients@ubb-pensions.bg чрез квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 • на упълномощен за приемане на документи от името на Дружеството осигурителен посредник;
 • във всеки офис на Банка ОББ.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им, Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“, който влиза в сила от 25 май 2018 г.) им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента, както и във вътрешните документи на ОББ Пенсионно осигуряване в областта на защитата на личните данни.

Представената по-долу Информация на ОББ Пенсионно осигуряване за защита на личните данни има за цел да ви информира по какъв начин работим с данните ви и как можете да упражните правата си съгласно Регламента.

Информация на OББ Пенсионно осигуряване за обработване на лични данни

menu arrow

За информация и въпроси, свързани с политиката на ОББ Пенсионно осигуряване за защита на личните данни, можете да се обръщате към Мая Георгиева, Правен съветник и длъжностно лице по защита на данните на ОББ Пенсионно осигуряване.

 

Мая Георгиева

Имейл: maya.georgieva@ubb-pensions.bg

Адрес: София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б, ОББ Милениум център, ет. 16

Тел.: Център за контакт с клиенти: 0800 11 464

NPS

Ние се променяме. Всеки ден. И се стремим да сме полезни и добронамерени, така че да спечелим вашата удовлетвореност. Затова възприехме механизъм, който ни помага да подобряваме това, което вършим. NPS е инструмент за определяне на удовлетвореността от услугите ни, която се измерва чрез вашето желание да препоръчате ОББ Пенсионно осигуряване на вашите близки, роднини и приятели.

Непосредствено след като установим с вас контакт по различен повод - покупка, следпродажбено обслужване, промяна на договор, запитване към компанията и т.н., ние ви изпращаме кратък въпросник по имейл. Попълването на въпросника отнема не повече от пет минути. Връзката ни с клиентите по повод NPS е не по-често от веднъж на всеки шест месеца. Не сте задължени да попълвате въпросника, но целта ни е максимален брой клиенти да се включат в проучването.

Наред с въпроса за вероятността да препоръчате компанията на вашите близки, вие отговаряте и на въпроси, които имат за цел да установят причината за вашата оценка - например какво ни препоръчвате да направим, за да подобрим обслужването; или такива, свързани с конкретни аспекти на предоставената услуга - получена информация, предоставени материали, бързина, ефективност на процеса и т.н.

Основният въпрос, който NPS (Net Promoter Score) поставя, е: „Колко вероятно е да препоръчате ОББ Пенсионно осигуряване на свои близки и приятели?“

На база на оценката, която дават за ОББ Пенсионно осигуряване, NPS разделя оценките на клиентите ни в три основни категории: доброжелателни, пасивни и негативни. Разликата между процента доброжелателни и негативни оценки е измерител на удовлетвореността на клиентите ни като цяло. Смисълът на NPS са последващите действия, които компанията ни предприема с цел решаване на проблемите, споделени от нашите клиенти.

Всяка получена обратна връзка се разглежда индивидуално, като се работи за отстраняване на установените слабости в обслужването. Процесът се затваря с връщане на информация към клиента за предприетите действия. Това най-често става по телефон от служители на компанията.

Резултатите от всяко проучване се обработват, като се реагира според конкретните проблеми на клиента, ако има такива.

Ние използваме събраните отговори при вземане на решения за повишаване качеството на предлаганите услуги. И знаем, че в комуникацията с вас се намират верните решения за постигане на това качество.

Тъй като подобряването на обслужването е наша постоянна цел, NPS не е кампания с определена продължителност, а непрекъснат процес на събиране и обобщаване на мненията на клиентите ни.

Наш ангажимент е да поощряваме вашата активност – като обратна връзка и за попълването на въпросниците. Искаме това, за да ви предоставим по-добро обслужване, а ние да спечелим на своя страна не просто клиент, а приятел.

UWIN

 
ОББ Пенсионно осигуряване участва в програмата UWIN

 

Какво представлява UWIN?

UWIN е програма за лоялност на ОББ, която събира клиентите и включените в програмата партньори в специалното мобилно приложение - UWIN, което ви дава възможност бързо и лесно да се запознаете с предоставяните отстъпки и промоционални оферти и да се възползвате от тях.

Предложенията са разделени в различни категории - Пътуване, Спорт, За детето, Книги и офис стоки, За автомобила, Заведения, Мода и други, като стремежът на ОББ е непрекъснато да се увеличава броя на включените търговски партньори в програмата и да ви предоставя нови и интересни предложения.

Научете повече за програмата UWIN.

 

С какво ОББ Пенсионно осигуряване участва в UWIN?

Предложението на ОББ Пенсионно осигуряване за участниците програмата UWIN се изразява във възможността осигурени лица, включени в програмата UWIN на „ОББ“ ЕАД, които сключват договори за участие в ДПФ ОББ с лични вноски в минимален размер от 100,01 лева месечно, да се възползват от намаление от 10% на удръжката от всяка месечна вноска по тези договори, като удръжката не може да бъде по-ниска от 3% от месечната вноска.

За да разгледате офертата на ОББ Пенсионно осигуряване в програмата UWIN, необходимо е да свалите приложението UWIN with UBB от Google Play или App Store и да го инсталирате на смартфона си.