KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност

В ОББ Пенсионно осигуряване съчетаваме грижата за личните финанси с отговорно отношение към обществените интереси и нужди, сред които са устойчиво икономическо развитие и подобряване качеството на живот. Постигаме това посредством разнообразни социални и екологични дейности.

Нашата стратегия за корпоративна социална отговорност

Социалната отговорност не е част от отделна стратегия, а е вплетена в цялостната ни корпоративна стратегия и, следователно, е заложена в нейните четири стълба и в ежедневните ни бизнес операции. За нас тя означава, че сме в състояние да отговорим на очакванията на всички заинтересовани страни, не само днес, но и с поглед напред. Именно с тази цел дружествата в КВС Груп България насочват усилията си в посока:

  • Засилване на позитивното ни влияние върху обществото
  • Намаляване на негативното ни влияние върху обществото
  • Насърчаване на отговорно поведение на служителите

Акцент поставяме върху онези аспекти от дейността ни, които изразяват нашето разбиране за ролята ни в обществото и доказват усилията ни да бъдем компании - еталон във всеки един аспект на нашата дейност.

 

Разкриване на информация съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR)

 

Приоритетни области на подкрепа

Компаниите, част от групата на KBC, приемат насърчаването на предприемачеството като своя мисия, тъй като вярваме, че именно то стои в основата на развитието на икономиките и на растежа.

За нашата група финансовата грамотност е тема от първостепенно значение. Като експерти във финансовата и застрахователната област се опитваме да повишим обществената информираност по въпросите на финансовото образование, като реализираме разнообразни инициативи, насочени към различни целеви групи.

Като част от политиката си за корпоративна социална отговорност компаниите от KBC Груп в България се стремят да подкрепят инициативи, свързани със здравословния начин на живот.

Дружествата на KBC в България предприемат и внедряват мерки за намаляване на емисиите въглероден диоксид, които ежедневно се генерират от дейността им, както и отчитат на регулярна база своя напредък по вече стартирали предходни инициативи.