KBC logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo
UBB logo UBB logo

Интерлийз

UBB logo UBB logo

Пенсионно осигуряване

UBB logo UBB logo

Асет мениджмънт

UBB logo UBB logo

Застрахователен брокер

UBB logo UBB logo

Факторинг

arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Спестен данък

Колко данък върху доходите спестявам?

С този калкулатор можеш да изчислиш размера на данъка върху доходите, който спестяваш на годишна база, в случай че се осигуряваш в доброволен пенсионен фонд или правиш вноски за застраховка „Живот”.

Изчисляване на спестения данък

Годишен доход *
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Размер на вноската *
Животозастраховане
Размер на вноската *

* Задължително за попълване поле

Важно уточнение за изчисляването на спестения данък

Изчисленията са примерни и не гарантират бъдещи резултати. Те са разработени при следните условия и допускания:

  • Максимален осигурителен доход - 3 400 лв. (за 2022 г.)
  • Данъчно облекчение до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината премии/вноски за застраховки "Живот" по основното покритие, съгласно ЗДДФЛ в сила от 01.01.2017 г.
  • Размерът на осигурителните вноски при граждански договори включва вноска за "Общо заболяване и майчинство" (1.4%).
  • Изчисленията на база договорите за наем са разработени, при предположение, че лицето няма друг вид доход през годината и се начисляват 8% здравни осигурителни вноски.

Полученият резултат се намира в зависимост от предоставените данни. Той не може да послужи, пряко или непряко, като юридически, финансов или данъчен съвет и винаги е необходимо да се обсъди с квалифициран професионалист при вземането на финансови решения. Всяка инвестиция носи риск и миналите резултати не са гаранция за настоящо или бъдещо инвестиционно представяне.