EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Защита на личните данни

Вашето право на неприкосновеност и защита на личните данни е важно за ОББ Пенсионно осигуряване.

 

На 25 май 2018 г. започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“). Регламентът доразвива съществуващата към момента уредба в областта на личните данни, с цел да даде възможност на физическите лица – субекти на данните, да упражняват по-ефективен контрол върху начина, по който данните им се обработват. В качеството си на администратор на лични данни, ОББ Пенсионно осигуряване се стреми да осигури адекватно ниво на защита на данните на своите клиенти, и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.

В зависимост от конкретния случай, ОББ Пенсионно осигуряване обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

  • обработката е необходима за изпълнение на задълженията на ОББ Пенсионно осигуряване по сключения с вас осигурителен договор;
  • обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
  • обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие;
  • налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

Приложимата нормативна уредба задължава ОББ Пенсионно осигуряване да съхранява данните ви по време на съществуване на осигурителното правоотношение и за период от 50 (петдесет) години след прекратяването му.

При обработването на данните ви ОББ Пенсионно осигуряване се стреми да прилага високи стандарти за сигурност (отговарящи на изискванията на ISO/IEC 27001), и ги предоставя само на държавни органи (в рамките на техните правомощия) и на подизпълнители с добра репутация.

Пълна информация за това по какъв начин работим с данните ви и как можете да упражните правата си съгласно Регламента се съдържа в следния документ:

ИНФОРМАЦИЯ НА ОББ ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Формулярите, с които клиентите на ОББ Пенсионно осигуряване упражняват правата си съгласно Регламента, можете да намерите в раздел Обслужване, секция Формуляри

От началото на 2018 г. ОББ Пенсионно осигуряване въведе позицията на длъжностно лице по защита на данните (DPO), коeто ще има консултативни функции в областта на защитата на личните данни, надзора по спазването на регламента в организацията и повишаването на осведомеността и обучението на служителите.

За информация и въпроси, свързани с политиката на ОББ Пенсионно осигуряване за защита на личните данни, можете да се обръщате към Мая Русева, Началник "Правен и регулатвен" отдел и длъжностно лице по защита на данните на ОББ Пенсионно осигуряване.

 

Защита на личните данни при подаване на сигнали за нарушения

Тази секция съдържа информация за това как при подаване на сигнали за нарушения чрез платформата EQS Secured Whistleblowing Channel („Платформата“) Вашите лични данни биват обработвани, за какви цели и на какви основания се случва това, на какви получатели бихме могли евентуално да предоставим данните, за какъв период от време ги съхраняваме и как бихте могли да се свържете с нас за допълнителни въпроси.

Информация за защита на личните данни при подаване на сигнали за нарушения

Политика за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения в дружествата, част от групата на KBC – България

 

Мая Русева

Имейл: maya.russeva@ubb-pensions.bg

Адрес: София 1463, бул. „Витоша“ № 89Б, ОББ Милениум център, ет. 16

Тел.: Център за контакт с клиенти: 0800 11 464

 

Последна промяна на: 05.05.2023 г.