EN
KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Дигитален портал

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

product icon

Универсален пенсионен фонд ОББ

В универсален пенсионен фонд постъпват средствата за вашата втора пенсия. Те са част от задължителните осигурителни вноски, които всеки месец по закон се удържат от вашата заплата и се превеждат към Националната агенция за приходите (НАП), а оттам – към частните пенсионни фондове. Средствата се натрупват във ваша лична партида, от която по-късно, при изпълнение на условията за пенсиониране, се изплаща и личната ви допълнителна пенсия..

Осигуряване в УПФ

• Дефинирани вноски Размерът на вноската за УПФ за 2024 г. е 5% от осигурителния доход, като 2,8% се покриват от работодателя и 2,2% от служителя
• Капиталов принцип Осигуряването в УПФ е пенсионен модел, основан на капиталов принцип. Това означава лицата да имат своя индивидуална партида, средствата в която се натрупват във времето, инвестират се и носят допълнителен доход.
• Наследяване Средствата по индивидуалната осигурителна партида в УПФ са собственост на осигуреното лице и се наследяват. Наследниците по закон на починало осигурено лице могат да получат натрупаните по индивидуалната партида средства под формата на еднократно или разсрочено изплащане.
• Защита от принудително изпълнение Натрупаните по индивидуалната партида средства в УПФ не подлежат на принудително изпълнение.

 

Банка попечител на Универсален пенсионен фонд ОББ е Уникредит Булбанк.

 

Стойността на един дял на Универсален пенсионен фонд ОББ, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява на третия работен ден на следващия месец във вестник „Труд”.

 

Резултати от управлението на средствата

Средствата от осигурителните вноски се инвестират при стриктни правила, балансиран риск и с ясни цели.

ОББ Пенсионно осигуряване управлява средствата на осигурените в УПФ ОББ лица при спазване на принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация. При управление на активите на УПФ се определят две основни цели:

 1. дългосрочна - запазване на покупателната способност и реално нарастване на средствата по индивидуалните партиди на осигурените във фонда лица. Критерият за изпълнение на целта е постигане на доходност за период не по-малък от 10 години, по-висока от равнището на инфлацията изчислена на база на Индекса на потребителските цени, публикуван от НСИ;
 2. средносрочна - постигане на доходност над средната за пазара на допълнително пенсионно осигуряване, изчислена на база на информация, публикувана от Комисията за финансов надзор.

Дружеството се стреми към намаляване на инвестиционния риск на Фонда чрез поддържане на високо ниво на диверсификация на портфейла по групи активи и селекция на инвестиционните инструменти и емитенти за постигане на възможно най-добра очаквана възвръщаемост при минимизиране на риска, свързан с отделни книжа на даден емитент или клас активи.

С инвестиционната политика на УПФ ОББ можете да се запознаете в секция Инвестиции.

Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в УПФ (към 30.09.2023 г.)pillar image
5 570,48 лв.

за УПФ ОББ

4 629,32 лв.

средно за всички УПФ

Структура на портфейла на Универсален пенсионен фонд ОББ към 31.12.2023 г.
left piechart
 • Дългови финансови инструменти 64,67%
 • Дялови финансови инструменти 26,50%
 • Влогове в банки 0,00%
 • Инвестиционни имоти 0,00%
 • Парични средства на каса и по разплащателни сметки 8,14%
 • Вземания 0,69%
Права на осигурените лица

Право на избор:

Всеки работещ има право да се осигурява само в един универсален пенсионен фонд. Важно е да знаете, че ако не изберете сами пенсионното дружество, което да управлява средствата ви за втора пенсия до три месеца след започване на първата ви работа, вие ще бъдете разпределени служебно в един от действащите в страната пенсионни фондове, където ще постъпва вашата задължителна вноска за втора пенсия. Важно е да изберете пенсионно дружество, което да управлява отговорно и професионално вашите пари в годините до пенсиониране.

Право на прехвърляне: 

Средствата в индивидуалната партида могат да бъдат прехвърляни в друг пенсионен фонд, ако e изминала 1 година след последното ви прехвърляне (едногодишният срок се прилага както от последната промяна на участие, така и от сключването на първия осигурителен договор, служебното разпределение, или възобновяването на осигуряването в УПФ).

Право на информация

 • Безплатна информация относно натрупаната сума в личната осигурителна партида, преведените осигурителни вноски, реализираната доходност от инвестиции на фонда, събраните от дружеството такси и удръжки;
 • Извлечение от индивидуалната осигурителна партида за предходната календарна година, което се изпраща по имейл или по пощата в срок до 31 май всяка година.
Плащания от фонда

1. Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ позволяват отпускането на такава пенсия с месечен размер от поне 15% от минималния месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.*

Допълнителната пожизнена пенсия има три разновидности:

 • Пожизнена пенсия без допълнителни условия – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер и не подлежи на наследяване. Размерът на плащането е не по-малко от 15% от минималния месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст, а максималният размер е не по-висок от минималния размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 • Пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер, като включва гарантиран период на от 2 до 10 години (по избор на пенсионера). Минималният размер на всяко плащане е 15% от минималния месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст, а максималният размер е не по-висок от минималния размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. При този вид пожизнена пенсия се наследява настоящата стойност на дължимите плащания до края на гарантирания период.
 • Пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст – отпуска се пожизнено в еднакъв месечен размер след изтичането на периода на разсрочено изплащане. Продължителността на периода на разсрочено изплащане следва да бъде избрана от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от минималния месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст, а максималният размер е не по-висок от минималния размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. При този вид пожизнена пенсия се наследява настоящата стойност на дължимите плащания до края на периода на разсроченото изплащане.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии през периода, за който се отнася актуализацията.

При определени от закона условия (когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-голям от сумата на брутните размери на преведените осигурителни вноски) всяка от горните три разновидности на пожизнена пенсия може да бъде изплатена с гарантиран първоначален размер (равен на размера на първата пенсия, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида), и приложен рисков коефициент.

2. Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в УПФ не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Продължителността на периода на разсрочено изплащане се избира от пенсионера по такъв начин, че месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от размера на минималната пенсия за страната.* Наследява се остатъкът от дължимите плащания на починалия пенсионер.

3. Еднократно изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания в партидата са под три минимални пенсии за страната.*

* Считано от 01.07.2023 г. минималният месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 523,04 лева. Минималният месечен размер на допълнителната пожизнена пенсия от УПФ е равен на 78,46 лева. Трикратният размер на минималната месечна пенсия за осигурителен стаж и възраст е 1 569,12 лева.

Размер на пенсията

menu arrow

Размерът на пожизнената пенсия от Универсален пенсионен фонд ОББ се определя от:

 • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида;
 • размера на таксите и удръжките;
 • доходността на инвестициите;
 • техническата лихва;
 • продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици.

ОББ Пенсионно осигуряване поддържа калкулатор за определяне на размера и вида на пенсията от Универсален пенсионен фонд ОББ. Адресът на калкулатора е htpps://ubb-pensions.bg/calculator Препоръчваме използването на калкулатора да се извършва с помощта на осигурителен посредник или служител от Центъра за контакт с клиенти на дружеството на тел. 0800 11 464.

Плащания от УПФ ОББ преди придобиване на право на пенсия

menu arrow

Преди придобиване право на пенсия от УПФ ОББ осигурените лица имат право на следните плащания:

 • еднократно изплащане до 50% от натрупаната в партидата сума при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
 • еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците по закон на починало осигурено лице на фонда при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството.

 

Присъединяване и промяна на участие в УПФ

Избор на УПФ

menu arrow

Изборът на пенсионен фонд е личен. Всяко лице, което подлежи на пенсионно осигуряване, има право само да избере в кой фонд да се осигурява. Осигуреното лице подава заявление до пенсионноосигурителното дружество и подписва договор за участие с пенсионноосигурителното дружество в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване.

Ако лицето не избере само пенсионното дружество, което да управлява средствата му за втора пенсия до три месеца след започване на първата му работа, то ще бъде разпределено служебно в един от действащите в страната пенсионни фондове, където ще постъпва неговата задължителна вноска за втора пенсия.

Промяна на участие в УПФ ОББ

menu arrow

Основания за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един в друг универсален пенсионен фонд възникват при:

 • Ако е изтекла една година от датата:

- на сключване на първия осигурителен договор на лицето;

- на служебното му разпределение;

- на възникване на осигурителното правоотношение по чл. 124а, ал 1 от КСО при възобновяване на осигуряването от фонд „Пенсии“ на ДОО към универсалния пенсионен фонд;

- от датата на прехвърляне на средствата от друг универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, по чл. 124б.

 • При несъгласие с направените промени в правилника за организацията и дейността на фонда. Прехвърлянето се извършва чрез подаване на заявление и договор от осигуреното лице в тримесечен срок от промените (съгласно чл. 144, ал. 5 от КСО). Дружеството информира клиентите лично или чрез публикация в два централни всекидневника относно направените промени в правилника. Промяна в правилника, произтичаща от изменение в нормативната база (т.е. не е инициирана от самото пенсионно дружество), или промяна на седалището или адреса на управление на пенсионното дружество, не е основание за промяна на участието и прехвърляне на средствата в универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (чл. 171, ал. 3 от КСО).
 • Несъгласие с направени промени в инвестиционната политика на пенсионния фонд.
 • Преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурително дружество или на отделен фонд, управляван от него.
 • Придобито право на пенсия от универсалния пенсионен фонд ОББ, в който лицето участва. Осигурено лице, което е придобило право на пенсия от УПФ ОББ, има право еднократно да промени участието си и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида или гарантирания размер на брутните вноски, което от двете е по-голямо, в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

 

Новият избор и промяната на участие в допълнителните задължителни пенсионни фондове на ОББ Пенсионно осигуряване може да се направи и чрез електронен процес, при който чрез квалифициран електронен подпис и съдействие от осигурителен посредник на ОББ Пенсионно осигуряване клиентите могат да подпишат необходимите документи - бързо, лесно и сигурно!

Такси и удръжки

За осъществяване на дейността си Универсален пенсионен фонд ОББ събира следните законоустановени такси и удръжки:

Вид и размер на такси и удръжки при УПФ ОББ

menu arrow
Наименование на таксата/ удръжката
Размер на таксата/ удръжката
Удръжка от всяка осигурителна вноска
 • 3,75% от всяка осигурителна вноска - при постъпили по-малко от 120 месечни осигурителни вноски
 • 3,60% от всяка осигурителна вноска - при постъпили 120 или повече месечни осигурителни вноски. Намалената удръжка се прилага и в случаите, когато осигуреното лице е било осигурявано в универсален фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. За да се ползва от намалената удръжка лицето заявява пред Дружеството с молба желанието си за това, като прилага доказателства (извлечение от индивидуалната партида на лицето във фонда, в който е било осигурявано, или информация от НАП за преведените за това лице месечни осигурителни вноски).
Инвестиционна такса от стойността на нетните активи на фонда
 • 0,75% годишно върху нетните активи на УПФ ОББ в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ОББ Пенсионно осигуряване

 

Информация за таксите и удръжките има в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд ОББ.

Формуляри

Формуляри за Универсален пенсионен фонд

menu arrow

762.3 kb / PDF

302.3 kb / PDF

289.22 kb / PDF

127.6 kb / PDF

328.25 kb / PDF

214.68 kb / PDF

501.29 kb / PDF

222.91 kb / PDF

203.75 kb / PDF

122.57 kb / PDF

322.04 kb / PDF

610.96 kb / PDF

146.7 kb / PDF

380.44 kb / PDF

441.68 kb / PDF

346.71 kb / PDF

119.17 kb / PDF

295.11 kb / PDF

898.19 kb / PDF

Ограничаване на отговорност

Представянето на продуктите не е пълно по отношение на всички техни специфики и характеристики. Пълна информация за осигуряването в универсалния пенсионен фонд и за видовете плащания се съдържа в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд ОББ.

Контакти

Пишете ни

Споделете вашата обратна връзка или ни попитайте

Обратна връзка

Среща със специалист

Запазете час за среща в удобно за вас време и офис.

Разгледайте други наши предложения

Професионален пенсионен фонд ОББ

В професионален пенсионен фонд се осигурява всеки, който упражнява I-ва или II-ра категория труд. (Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 2013 г.). Това дава право на допълнителна срочна пенсия за ранно пенсиониране. Срочната пенсия се получава до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.

Повече

Доброволен пенсионен фонд ОББ

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд не е задължително, но то е най-сигурният начин да постигнете желания жизнен стандарт след пенсиониране. Всяко лице, навършило 16 г., има право на допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Вноските в доброволния пенсионен фонд се натрупват във ваша лична партида и се инвестират от пенсионното дружество, така че да реализират доходност за годините, когато ще разчитате на тях.

Повече