KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

online clients widget icon online clients widget icon

Онлайн клиенти

piece price piece price

Стойност на дял

calculator widget icon calculator widget icon

Калкулатор за прогнозна пенсия

Пенсионно осигуряване

intro-bg

Обща информация

Основна задача на тристълбовия пенсионен модел е обединяване на предимствата на разходо-покривната система и на капиталовите системи с цел осигуряване на пенсионни доходи, заместващи значителна част от доходите преди пенсиониране.

Какво представлява тристълбовата пенсионна система?

През 2000 г. се постави началото на тристълбова система на пенсионно осигуряване в България. Тристълбовата система в България съчетава предимствата на разходо-покривната система (държавната система на пенсионно осигуряване - I стълб) и капиталовите системи (ДЗПО - II стълб, което функционира чрез универсални и професионални фондове, и допълнително доброволно пенсионно осигуряване ДДПО - III стълб).

Разходопокривната система се базира на принципа на солидарността между поколенията. Това означава, че работещите днес, чрез осигурителни вноски и данъци, осигуряват изплащането на пенсиите на сегашните пенсионери. Влошаването на демографската структура означава и намаляване на броя на работещите, което поставя сериозни предизвикателства пред системата на държавното обществено осигуряване за изплащане на адекватни пенсии в бъдеще.

Именно поради тази причина нараства значението на капиталовите системи, които чрез използване на възможностите на капиталовите пазари имат за цел да доведат до увеличаване на внесения капитал на осигурените лица. При капиталовия принцип на осигуряване средствата се натрупват в индивидуална партида и са собственост на осигурения. Размерът на пенсията се определя в зависимост от размера на натрупаните по партидата средства и в съответствие с правилника на съответния пенсионен фонд. Капиталовите системи са въведени в държавите с най-добро пенсионно осигуряване в Европа: Холандия, Швеция, Дания, Швейцария, Великобритания и др.

 

Как функционира пенсионната система?

Към държавната система на пенсионно осигуряване (I стълб) се добави допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО (II стълб), което функционира чрез универсални и професионални фондове, и допълнително доброволно пенсионно осигуряване ДДПО (III стълб), което функционира чрез доброволни пенсионни фондове. Така, в допълнение към държавната пенсия, вече може да получавате от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и пенсии, формирани на капиталов принцип.

 

Подробности за функционирането на тристълбовата система на пенсионно осигуряване можете да прочетете в портала за пенсионно осигуряване Pensiopedia.bg.

Тристълбова пенсионна система в България

1 стълб
 • Държавно обществено осигуряване
 • Разходопокривен принцип
 • Вноски определени с нормативен акт
 • Администриран от държавата: фонд “Пенсии”/ фонд "Пенсии за лицата по чл. 69"
2 стълб
 • Допълнително задължително осигуряване
 • Капиталов принцип
 • Дефинирани вноски
 • Два вида частни пенсионни фондове: УПФ и ППФ (за работещите при 1 и 2 категория труд)
3 стълб
 • Допълнително доброволно осигуряване
 • Капиталов принцип
 • Дефинирани вноски
 • Доброволни пенсионни фондове

Честo задавани въпроси

Какви са преимуществата на тристълбовата пенсионна система?

menu arrow

Тристълбовата пенсионна система дава възможност да получавате допълнителна пенсия от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (II стълб – Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд), както и пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (III стълб – Доброволен пенсионен фонд).
Ако използвате всички форми на осигуряване, Вие можете да си осигуриш добро ниво на доходи в годините след пенсиониране.

Задължително ли е да се осигурявате в Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд?

menu arrow

Ако сте родени след 31.12.1959 г., вие задължително се осигурявате освен във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (I стълб - Държавно обществено осигуряване), и в Универсален пенсионен фонд за втора пенсия (II стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване).

Родените след 31.12.1959 г. имат възможност да се осигуряват и в Професионален пенсионен фонд,  ако работят при условията на I или II категория труд.

 

Лицата, родени преди 01.01.1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (I стълб - Държавно обществено осигуряване) и имат възможност да се осигуряват и в  Професионален пенсионен фонд (II стълб - ППФ), ако работят при условията на I или II категория труд.

 

Всички дейности от I и II категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. За повече информация, вижте Кодекса за социално осигуряване.

Какъв е размерът на осигурителната вноска за Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд?

menu arrow

Размерът на вноската за Универсален пенсионен фонд (УПФ) и Професионален пенсионен фонд (ППФ) се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

 

Ако сте на трудов договор, размерът на месечната вноска за Универсален пенсионен фонд, определен за 2023 г., е 5% от осигурителния ви доход, от които 2,8% са за сметка на работодателя, а останалите 2,2% - за ваша сметка.

 

Ако сте самоосигуряващо се лице, вноските за Универсален пенсионен фонд са изцяло за ваша сметка.

За държавните служители осигурителните вноски се покриват изцяло от работодателя (държавата).

Ако работите при условията на I и II категория труд, вноската в Професионален пенсионен фонд е изцяло за сметка на работодателя. Размерът й за 2022 г. за първа категория труд е 12% върху осигурителния доход, а за втора категория труд - 7% върху осигурителния доход.

Кога и как трябва да изберете Универсален пенсионен фонд?

menu arrow

Ако не изберете сам пенсионното дружество, което да управлява средствата ви за втора пенсия до три месеца  след започване на първата ви работа, ще бъдете служебно разпределен от Националната агенция за приходите (НАП) в някое от дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 

Важно е да изберете пенсионно дружество, което да управлява отговорно и професионално вашите пари в годините до пенсиониране.

Кога може да промените Универсалния пенсионен фонд, в който се осигурявате?

menu arrow

Средствата в индивидуалната партида могат да бъдат прехвърляни в друг пенсионен фонд, ако e изминала 1 година след последното ви прехвърляне (едногодишният срок се прилага както от последната промяна на участие, така и от сключването на първия осигурителен договор, служебното разпределение, или възобновяването на осигуряването в УПФ по чл. 124а от КСО).

Родените след 31 декември 1959 г. (съгласно приетите в края на юли 2015 г. промени в КСО), които се осигуряват в универсален пенсионен фонд могат да променят осигуряването си, като насочат вноските си към държавен фонд „Пенсии” (съответно към фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“*). Промяната от осигуряване в УПФ към осигуряване във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ от КСО*, и обратно може да се прави многократно, но след изтичане на поне 1 година от последната промяна на осигуряването. Окончателният избор трябва да стане, както следва:

▶ от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – до 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;

▶ от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – до 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;

▶ от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – до 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;

▶ от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – до 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;

▶ след 1 януари 2038 г. – до 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.

и при условие, че не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Как се определя размерът на пенсията, която ще получавате от Универсален пенсионен фонд?

menu arrow

Пенсията се определя от натрупаната сума в индивидуалната осигурителна партида, т.е. от размера на постъпилите вноски през осигурителния период, броя им и доходността, реализирана от пенсионния фонд, който управлява средствата, както и от одобрените от Комисията за финансов надзор биометрични таблици, използвани от пенсионните фондове, и от техническия лихвен процент

Кога е най-подходящо да започнете да правите вноски в допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

menu arrow

При допълнителното доброволно пенсионно осигуряване крайният резултат зависи изцяло от това каква сума човек е успял да натрупа към момента, в който реши да се пенсионира. От тази гледна точка, тази пенсия зависи основно от три неща - размера на вноските, периода на осигуряване и инвестиционния доход.

Колкото по-рано започнете да се осигурявате в доброволен пенсионен фонд, толкова по-голяма е възможността в годините след пенсиониране пенсията ви да съставлява значителен процент от последната ви работна заплата.

Какви данъчни преференции може да ползвате при осигуряване в доброволен пенсионен фонд с лични вноски?

menu arrow

Годишната данъчна основа се намалява с направените през календарната година лични вноски в общ размер до 10% от данъчната основа. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодателя лични вноски в общ размер до 10% от месечната данъчна основа.

За информация - Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 254 от КСО и чл. 19, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ).

Каква информация ви носи стойността на един дял за конкретна дата?

menu arrow

Вашата индивидуална осигурителна партида освен в левове се води и в дялове.

Всички вноски, които постъпват по вашата сметка, се отчитат в дялове и в части от дялове. Всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда. Стойността на един дял за конкретна дата ви дава възможност да изчислите какъв е размерът на средствата в лева по вашата партида към същата дата.

Необходимо е да умножите броя на дяловете, които формират партидата ви, по стойността на един дял. Стойността на един дял можете да намерите в секция Стойност на дял.

Какви промени може да правите в договора си за допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

menu arrow

При желание можете да промените по всяко време посочените по-долу параметри във вашия договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване:

 • размер на вноската;
 • честота на плащане на вноската;
 • лицата, посочени като наследници по договора.

Анекс за изменение по договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване можете да попълните, като:

 • посетите наш офис:
 • заявите искане за среща с наш консултант в Центъра за контакт с клиенти на безплатен телефон 0800 11 464.

Как може да получите онлайн достъп до информация за твоите средства?

menu arrow

Можете да получите онлайн достъп до вашата партида по един от следните начини:

 • като посетите наш офис;
 • като попълните „Молба-декларация за актуализиране на лични данни“ и я изпратите на имейл адрес clients@ubb-pensions.bg, подписана с вашия личен електронен подпис.

Имате някакъв проблем с онлайн приложението?

menu arrow

Свържете се с нас на безплатен телефон 0800 11 464 или ни пишете на имейл адрес clients@ubb-pensions.bg, за да ви съдействаме.

По коя сметка можете да правите вноските си в Доброволен пенсионен фонд?

menu arrow

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG70 UNCR 9660 1004 3606 03

BIC код: UNCR BGSF

Как може да се прехвърлите в Универсален пенсионен фонд ОББ?

menu arrow

Можете да подадете заявление за прехвърляне, като:

 • посетите наш офис;
 • попълните документите „Заявление за промяна на участие“ и „Договор за УПФ“ и ги изпратите на имейл адрес clients@ubb-pensions.bg, подписани с вашия личен електронен подпис;
 • сe свържете с нас на безплатен телефон 0800 11 464, за да организираме среща с наш консултант в удобно време и комфортно за вас място.

Как да актуализирате личните си данни?

menu arrow

Свържете се с нас на безплатен телефон 0800 11 464 и ние ще ви съдействаме.

Какво означават вноските със знак минус по вашата партида?

menu arrow

Операциите със знак минус представляват прихващания, т.е. вноски, които първоначално са преведени от НАП, а след това са прихванати (сторнирани) от НАП при последващи плащания.

Ако в извлечението си виждате операции с отрицателен знак, това означава, че и по вашата партида са извършени такива прихващания.

Причини за това могат да бъдат корекции на данни, направени от вашия работодател. Корекции могат да бъдат извършвани най-късно до 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят, а след тази дата - само след изрично разрешение на НАП или Националния осигурителен институт.

Ако искате да разберете конкретните причини, поради които са правени корекции на вашите вноски, можете да направите  запитване към НАП.

Как се превеждат вноските по индивидуалната ви партида в Универсален пенсионен фонд?

menu arrow

Вашият работодател е задължен след начисляване на трудовите възнаграждения да преведе осигурителните вноски по сметка на Националната агенция за приходите (НАП) до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

В този срок работодателят предоставя и декларация за работните дни и работната ви заплата. Самоосигуряващите се лица подават индивидуално своята декларация.  

Тази информация позволява на НАП да индивидуализира вноските за всяко осигурено лице. НАП следва да преведе по сметката на Универсален пенсионен фонд ОББ заплатената от работодателя осигурителна вноска в 30-дневен срок от постъпването й. След получаването й Универсален пенсионен фонд ОББ заверява постъпилата сума по вашата индивидуална партида.

Кога може да използвате средствата, натрупани по вашата партида?

menu arrow

Условията се определят според пенсионния фонд, в който се осигурявате.

 • Средствата в Универсален пенсионен фонд ОББ са предназначени за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост. Изплащането й ще започне, когато навършите възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО. Изплащането й може да започне и до една година преди това, при условие че натрупаните средства по индивидуалната ви партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. При пожизнено трайно намалена работоспособност над 89,99% вие можете да получите еднократно до 50% от натрупаната в партидата сума. 
 • Осигуряването в Професионален пенсионен фонд ОББ дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране. При пожизнено трайно намалена работоспособност над 89,99% можете да получите еднократно до 50% от натрупаната в партидата сума.
 • Средствата, натрупани по индивидуалната партида в Доброволен пенсионен фонд ОББ от лични вноски, може да бъдат изтеглени по всяко време. Върху тези средства може да бъде удържан данък в размер на 10%. Сумите се облагат с данък само в случай, че клиентът, който тегли средства от ДПФ партидата си, е ползвал данъчни облекчения и тегли средства без да е в осигурителен случай, т.е. няма пенсионно решение или решение на ТЕЛК над 50%. Ако клиентът тегли средства от партидата си и е в осигурителен случай (т.е. има пенсионно решение или решение на ТЕЛК над 50%), независимо дали е ползвал данъчни облекчения или не на входа, то той не се облага с такси и удръжки от страна на пенсионното дружество.
 • Средствата, натрупани от вноски от работодател, може да получите само при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно КСО, до 5 години преди това или при трайно намалена работоспособност над  50%, независимо от срока на ТЕЛК решението.
intro1-bg

Държавно обществено осигуряване (ДОО)

 
Първият стълб изпълнява функциите си чрез държавното обществено осигуряване (ДОО) - фонд „Пенсии”.

Средствата за пенсии на съвременните пенсионери се набират основно чрез задължителни осигурителни вноски от хората, които в момента работят. Пенсията от държавното обществено осигуряване зависи най-вече от броя на осигуряващите се лица и размера на техните осигурителни вноски към момента на пенсиониране. Освен това размерът на пенсията зависи и от броя на хората, които към този момент получават средства от държавното обществено осигуряване. Това е солидарният принцип на осигуряване – работещото поколение осигурява пенсионните доходи на неработещото.

Фактори като отрицателен прираст на населението, намаляване на раждаемостта, безработица, намаляване събираемостта на осигурителните вноски, са сред причините пенсията от държавата да не е достатъчна, за да посрещнем своите нужди в годините след пенсиониране. Затова към държавната пенсия можем да добавим допълнителните форми на осигуряване – допълнително задължително пенсионно осигуряване и доброволно пенсионно осигуряване.

Първият стълб на пенсионната система се администрира от държавата. Бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) се приема със Закона за бюджета на ДОО и е в сила за една календарна година (от 1 януари до 31 декември), като в него са обособени бюджетите на фонд „Пенсии“, „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, „Трудова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“.

През 2023 г. се запазват размерите и разпределението на осигурителните вноски за фонд"Пенсии", "ОЗМ" и "Безработица" и здравноосигурителната вноска.

Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, работещи при условията на III категория труд, родени преди 1960 г. (както и за тези, родени след 1960 г., които са упражнили правото на избор на осигуряване по чл. 4б от КСО), е 19,8%, от които 8,78% за сметка на осигуреното лице, и 11,02% за сметка на осигурителя; осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, работещи при условията на III категория труд, родени след 1960 г. (и при условие, че не са упражнили правото на избор на осигуряване по чл. 4б от КСО), се запазва 14,8 %, от които 6,58% за сметка на осигуреното лице, и 8,22% за сметка на осигурителя.

 

Осигуровки за 2023 г.

Вноски във фондове на ДОО за служители III категория, родени след 31.12.1959 г.,осигурени за всички осигурителни рискове

Фондове
За сметка на работодателя
За сметка на работника
Обща осигурителна вноска (%)
Държавно обществено осигуряване (ДОО) 13,72 % + % ТЗПБ 10,58 % 24,3 % + % ТЗПБ
Фонд „Пенсии" 8,22 % 6,58 % 14,8 %
Фонд „Общо заболяване и майчинство" 2,1 % 1,4 % 3,5 %
Фонд „Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) от 0,4 % до 1,1 % от 0,4 % до 1,1 %
Фонд „Безработица" 0,6 % 0,4 % 1 %
Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) 2,8 % 2,2 % 5 %
Общо 18,52 % + % ТЗПБ 13,78 % 32,3 % + % ТЗПБ

Кой има право на пенсия?

 

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии” се придобива при едновременно наличие на две условия *:
За 2023 г.:
 • Възраст - възрастта за пенсиониране е 64 години и 6 месеца за мъжете и 62 години за жените;
 • Осигурителен стаж - 39 години и 4 месеца за мъжете и 36 години и 4 месеца за жените.

* От 31 декември 2016 г. възрастта за пенсиониране за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година - до 31 декември 2029 г. с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

За мъжете възрастта за пенсиониране се увеличава с по 2 месеца до 31 декември 2017 г., а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж за мъжете и за жените се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж от 37 години за жените и 40 години за мъжете.

intro1-bg

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Вторият стълб, Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), е създаден да осигурява втора пенсия в допълнение на пенсията от ДОО.

Вторият стълб функционира чрез универсални (УПФ) и/ или професионални пенсионни фондове (ППФ), които се създават и управляват от частни пенсионноосигурителни дружества. Вноските в тези фондове се определят със закон и се събират заедно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО).

Кой може да се осигурява?

В УПФ и ППФ се осигуряват задължително:
 • Всички лица родени след 31.12.1959.г.(в УПФ)
 • Лицата, работещи при условията на I-ва и II-ра категория труд* (в ППФ)

* Това са хора, които работят в по-тежки условия или среда на труд - например миньори, водолази, летци, шофьори в градския транспорт и други. Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.

Размер на вноската за 2023 г. e 5% от осигурителния доход:

2,2% За сметка на служителя
(при трудов договор)
chart
5%
2,8% За сметка на работодателя

Тъй като максималният месечен размер на осигурителния доход към момента е ограничен (3 400 лева), размерът на месечната вноска в УПФ не може да надхвърли 170 лева независимо от дохода към момента на осигуряване.

Размер на вноската за професионален пенсионен фонд за 2023 г.

Вноската за професионален пенсионен фонд е изцяло за сметка на работодателя/ възложителя и е в следния размер:

graphic
12% За I-ва категория труд
12% върху осигурителния доход
graphic
7% За II-ра категория труд
7% върху осигурителния доход

Лицата, работещи при условията на I-ва и II-ра категория труд:

 • родени преди 01.01.1960 г., се осигуряват само в професионален фонд;
 • родени след 31.12.1959 г., се осигуряват едновременно и в професионален, и в универсален пенсионен фонд.
Правила
 • Всеки работещ може да се осигурява само в един универсален фонд и в един професионален пенсионен фонд.
 • Вноските за ДЗПО се превеждат от работодателя по сметка в НАП, която ги прехвърля в съответния фонд, избран от осигурения. При неоснователно забавяне на превода на осигурителни вноски НАП дължи законна лихва, която се разпределя по индивидуалните партиди на лицата.
 • Вноските в ППФ не подлежат на данъчно облагане, а се признават за разход за дейността на работодателя по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане.
Минимална доходност на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Съгласно Кодекса за социално осигуряване за УПФ и ППФ са установени изисквания за постигане на минимална доходност от инвестиране на средствата на фонда.

Минималната доходност за универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя в края на всяко тримесечие на базата на средно претеглената постигната доходност за предходните 24 месеца за всички УПФ и ППФ в страната. Минималната доходност съставлява 60% от така определената средна доходност или с 3 процентни пункта по-малка от средната - което от двете числа е по-малко.

Ако реализираната от пенсионното дружество доходност падне под минималната, дружеството допълва средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица до минималната доходност със средства от специално формиран резерв във фонда и в дружеството. Този резерв не представлява компенсация за загубите на осигурените лица в случаите на реализирана отрицателна доходност. Този резерв има за цел да намали загубите на осигурените лица, в случай че доходността на фонда, в който лицето се осигурява, е много по-ниска от средната за бранша.

Резервът в пенсионната компания е формиран от собствени средства на дружеството в размер на 0,5% от стойността на активите на съответния пенсионен фонд (УПФ или ППФ). Когато доходността на дружеството е по-ниска от средната, покриването на разликата до минималната доходност става за сметка на резерва за гарантиране на минимална доходност в дружеството.

В сила от 2021 г. и съгласно изискванията на КСО Дружеството формира резерв за гарантиране на сумата на брутните вноски на всички осигурени лица в УПФ. Този резерв е формиран от собствени средства на дружеството и е в размер на 0,5% от стойността на активите на УПФ. 

При пенсиониране ако средствата, натрупани в индивидуалната партида на лицето, са по-ниски от преведените за него от НАП брутни вноски за целия период на осигуряване, дружеството допълва разликата до размера на брутните вноски със средства от резерва за гарантиране на сумата на брутните вноски. 
 
В случай на промяна на участие от ОББ Пенсионно осигуряване към друго дружество в периода на осигуряване, при който средствата на лицето са по-ниски от брутните вноски за периода на осигуряване, Дружеството, заедно със средствата, натрупани в индивидуалната партида на лицето, прехвърля към новото дружество и резерв в размер на 0,5% от партидата.

intro-bg

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)

Третият стълб на пенсионната система в България е доброволната форма на пенсионно осигуряване. Тя ти дава опция за трета, допълнителна пенсия. Чрез вноски в доброволен пенсионен фонд ти можеш да натрупаш средства в своя лична партида. С добавянето му към първия и втория стълб на осигуряване вече може по-спокойно да мечтаеш за нещата, които искаш за себе си след пенсиониране.

Кой може да се осигурява?

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване работи на капиталов принцип. Ако си навършил 16 години, можеш да се осигуряваш или да бъдеш осигуряван.

Осигуряването би могло да е индивидуално, от работодателя или в полза на трето лице. Също както и при задължителното доброволно осигуряване, размерът на пенсията зависи най-вече от размера на натрупаните средства в индивидуалната партида.

Какви са предимствата?

Изключително гъвкава форма на осигуряване

menu arrow

При доброволното пенсионно осигуряване няма задължителен размер на вноската, всеки може да избере колко средства да внася, колко често и дори кога да ги изтегли обратно.

Вноските в доброволен пенсионен фонд ползват данъчно облекчение

menu arrow
 • При доброволното пенсионно осигуряване с лични вноски лицата ползват данъчно облекчение в размер до 10% от данъчната основа.
 • Доходите от инвестиране на активите на пенсионния фонд, разпределяни по партидата, не се облагат с данък, независимо дали е придобито право на пенсия.
 • При изплащане на суми след придобиване право на пенсия средствата не са облагат с данък върху доходите.
 • Вноски от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се признават за разход за дейността, при условие че към момента на тяхното превеждане работодателят не дължи данъчни плащания и плащания към държавното обществено осигуряване. Вноски от работодател, надвишаващи 60 лв., се признават за разход, като сумата над 60 лв. съгласно ЗКПО се облага с 10% данък върху разходите.

Възможност да получите натрупаните средства, в случай че решите да се пенсионирате по-рано

menu arrow

При осигуряване с вноски от работодател е налице предимството да разполагате със своите средства, ако решите да се пенсионирате по-рано. Изплащането им не е обвързано с изисквания за възраст. При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от КСО) и до пет години преди навършване на възрастта за придобиване на правото на съответното лице има възможност за еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида или получаване на средствата под формата на пенсия.

Унаследяване

menu arrow

При осигуряване в доброволен пенсионен фонд натрупаните по партидата средства се наследяват. Вие имате възможност предварително да определите хората, които да наследят вашите средства.